Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmFinancování Iskérka o.p.s.

FINANČNÍ DOTACE 2023

Pověření k k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu zde.

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje
k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2023

 

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2023 ve výši 168 680,00 Kč je určena na úhradu uznatelných nákladů dle Programu, které prokazatelně vznikly v období od 1. 1. 2023
do 31. 12. 2023 v souvislosti s poskytováním základních činností sociální služby stanovených zákonem o sociálních službách pro příslušný druh a formu sociální služby poskytované na území Kraje nebo pro občany Kraje.

 

 

PODPORA A ROZVOJ VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
VE ZLÍNSKÉM KRAJI III

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.02.01/00/22_003/0000107

 

Program:

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)

 

Prioritní osa:

2 - Sociální začleňování

 

Investiční priorita:

2.1. Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci
a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin.

 

Období realizace:

1/2023 - 12/2026

 

Celkový rozpočet:

446 413 606,56 Kč

 

Stručný obsah:

Projekt chce podpořit zajištění a zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb. Jedná se o služby sociální rehabilitace, osobní asistence, sociálně terapeutické dílny a podpory samostatného bydlení.
Projekt podporuje vytvoření podmínek pro setrvání osoby v jejím přirozeném prostředí a současně reaguje na probíhající procesy transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a rovněž transformace psychiatrické péče. Rozvoj vybraných druhů sociálních služeb bude vycházet z aktuálních potřeb osob na daném území ve Zlínském kraji.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora a rozvoj 4 vybraných druhů sociálních služeb reagujících na zjištěné a identifikované potřeby z území Zlínského kraje do roku 2026, poskytované primárně v terénní a ambulantní formě.

 

Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:

. zajištění dostupnosti a efektivity stávajících vybraných sociálních služeb
v počtu 156,19 úvazků,

. rozvoj vybraných sociálních služeb v návaznosti na rozšíření kapacit sítě v počtu přibližně 10 úvazků do konce roku 2026 v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním vyloučení,

. zvýšení prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu,

. pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené),

. podporovat a rozvíjet takové ambulantní a terénní sociální služby, díky nimž mohou lidé setrvat ve svém přirozeném prostředí a zvýší jejich soběstačnost, sebeobsluhu
a nezávislost,

. rozvíjet systém návazných služeb po odchodu osob s duševním onemocněním
z psychiatrické nemocnice,

. zabránit prohlubování stigmatizace osob s duševním onemocněním podporou služeb orientovaných na zvýšení kompetencí pro nezávislý život této ohrožené skupině obyvatelstva.

 

Cílová skupina:

 

Osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

 

Aktivity projektu

 

Zajištění dostupných a rozvíjejících se sociálních služeb

 

Tato aktivita bude zaměřená na rozvoj 4 druhů sociálních služeb, což aktuálně znamená podporu nejméně 32 vybraných sociálních služeb, které pomáhají osobám žijících na území Zlínského kraje řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Prostřednictvím projektu budou podpořeny služby ambulantní a terénní, které se zaměřují na podporu integrace osob se zdravotním postižením. Předpokládaný rozvoj sociálních služeb bude vycházet
z identifikovaných nepokrytých potřeb osob na daném území. Očekává se finanční podpora nových pracovních úvazků spojených s poskytováním služeb.

 

 

Projekt

 

OBNOVA A ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - III.

je spolufinancován Evropskou unií

 

Cílem projektu Realizace projektu rozšíří zázemí o nový skleník s celoročním provozem, zkvalitní vybavení pro pracovníky v přímé péči o jednu novou multifunkční tiskárnu sloužící pro celé pracoviště a navíc dojde k pořízení nového elektro kola pro výkon sociální rehabilitace v terénu.

 

Registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0017171

 

Zkrácený název projektu:

Obnova a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby - III.

 

Číslo programu: 06

 

Název programu: Integrovaný regionální operační program

 

Číslo výzvy: 100/06_16_072/CLLD_16_01_004

 

Název výzvy:15. výzva MAS Rožnovsko, z.s.-IROP-Sociální služby-IROP

 

Předpokládané datum zahájení: 10.11.2021

 

Předpokládané datum ukončení: 30.06.2023

 

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 19,70

 

Celkový rozpočet: 283.000,00 Kč

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj


 

 

Projekt

 

OBNOVA A ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - II.

je spolufinancován Evropskou unií

 

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované sociální služby pro danou cílovou skupinu. Cíle bude dosaženo prostřednictvím obnovy a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby - dojde k nákupu a obnově vybavení pro realizaci rehabilitačních aktivit v rámci poskytované služby sociální rehabilitace, dále bude poskytování terénní služby efektivnější pružnější a kvalitnější a to díky pořízení nového automobilu včetně externího navigačního systému.

 

Registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011754

 

Zkrácený název projektu:

Obnova a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby - II.

 

Číslo programu: 06

 

Název programu: Integrovaný regionální operační program

 

Číslo výzvy: 100/06_16_072/CLLD_16_01_004

 

Název výzvy:5.výzva MAS Rožnovsko, z.s. -IROP-Sociální služby

 

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2019

 

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

 

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 26,00

 

Celkový rozpočet: 985 108 Kč

 

EVROPSKÁ UNIE

 

Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Integrovaný regionální operační program


Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Dotace ve výši 10 000,- Kč je určena na projekt "Týdny pro duševní zdraví" (TDZ) na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.13/2023. Cílem projektu je zprostředkovávat široké veřejnosti informace o duševním zdraví, duševních nemocech a přispívat ke zlepšení postoje k duševně nemocným, snižovat stigmatizaci nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši. Programy budou probíhat v září a v říjnu v Rožnově pod Radhoštěm. Uspořádáním akce se připojujeme k celorepublikové akci Týdny pro duševní zdraví.

 


Integrovaný regionální operační program

Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Finanční podpora (vyrovnávací platba) ve výši 263 271,- Kč je určena na poskytování sociální služby sociální rehabilitace na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.3/2023. Vyrovnávací platba je určena ke krytí rozdílu mezi uznatelnými výdaji, které poskytovateli vzniknou prokazatelně s poskytováním sociální služby na území Mikroregionu nebo prokazatelně pro občany členů Mikroregionu. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

 


 

Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2023

Finanční dotace ve výši 31 500,00 Kč je určena k pokrytí části rozdílu veškerých nákladů a výnosů, které prokazatelně vznikly v souvislosti s poskytováním sociální služby: Iskérka-sociální rehabilitace, Identifikátor služby 9262988
a na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář