Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmNázev služby - Iskérka - sociální rehabilitace


  Poskytujeme službu "sociální rehabilitaci", dle §70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je registrována u Krajského úřadu Zlínského kraje. Je poskytována na principu partnerství a podpory. Služba je poskytována ambulantně i terénně pro uvedenou cílovou skupinu v Rožnově pod Radhoštěm a přilehlém okolí. Služba je určena dospělým lidem, kteří se dostali do psychické krize vlivem své životní situace, zdravotního stavu, dlouhodobé absence zaměstnání, sociální izolace a dlouhodobě duševně nemocným, starším 18 let. Při naší práci se opíráme o metodu psychosociální rehabilitace, která se zabývá všemi aspekty života člověka s duševním onemocněním. Služba se orientuje na individuální podporu klientů a podporu svépomocných aktivit klientů.

 

Poslání

Pomáháme lidem s duševním onemocněním k návratu do běžného života.
Osvětou přispíváme ke zlepšení postoje veřejnosti k duševně nemocným.

Cíle

 • poskytnout pomoc a podporu v dlouhodobé duševní nemoci a v období životní krize ve spolupráci s odborníky
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí
 • minimalizace sociální vyloučenosti
 • destigmatizace psychicky nemocných – osvěta veřejnosti
 • zachování či zlepšení psychického a fyzického zdraví
 • celkové zvýšení kvality života
 • spolupráce s rodinou

 

Principy poskytované služby

  Klienti službu navštěvují dobrovolně a sami si volí, kterou část služby a v jakém rozsUahu ji budou využívat. Rozhodnutí klientů je na prvním místě a jsou podporováni v samostatném informovaném rozhodování. Podpora klientů je poskytována na základě partnerského vztahu mezi klienty a pracovníky.

 

Komu je služba určena

 

 • dlouhodobě duševně nemocným osobám starším 18-ti let
 • dospělým lidem, kteří se dostali do psychické krize vlivem své životní situace, zdravotního stavu, dlouhodobé absence zaměstnání, sociální izolace
 • služba v centru je bezplatná
 • požadujeme doporučení psychiatra nebo psychologa

 

Činnosti služby sociální rehabilitace

 

  Činnosti probíhají individuální nebo skupinovou formou. Aktivity jsou plánovány dle individuálních potřeb klientů a jsou uskutečňovány ambulantně v prostorách Sociálního centra denních aktivit Iskérka nebo terénně převážně v Rožnově pod Radhoštěm a přilehlém okolí - ve venkovním či domácím prostředí a institucích (úřady, lékaři, psychiatrické nemocnice). Služba probíhá prostřednictvím nácviků, rozhovorů, podpory a doprovázením klientů.

 

  Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a další činnosti vedoucích k sociálnímu začlenění

   

 • nácvik domácích prací - praní, žehlení, nákupy, vaření, údržba domácnosti a obsluha domácích spotřebičů
 • nácviky hospodaření s penězi
 • nácviky dovedností, které jsou nutné k úředním úkonům - podpis, orientace v písemnostech a vyplňování formulářů
 • nácviky a poradenství v péči o děti nebo další členy domácnosti
 • nácviky samostatného pohybu včetně orientace při pohybu ve městě a na úřadech, nebo pohybu na invalidním vozíku
 • nácviky dovedností spojené s úředními úkony - orientace v písemnostech, vyplňování formulářů, např. nácvik vlastnoručního podpisu
 • nácviky péče o vlastní osobu

 

  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   

 • nácvik komunikace v osobním styku - techniky vyjednávání a rozhovoru, asertivní způsoby jednání, pracovní rozhovor
 • nácviky práce na počítači - práce s internetem, alternativní způsoby komunikace (email, Skype)
 • nácviky obsluhy mobilního telefonu - volání, psaní a posílání SMS a MMS, orientace v telefonu
 • nácviky komunikace v písemném styku - sepsání a posílání dopisů
 • doprovod klientů do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity
 • nácvik schopností využívat dopravní prostředky
 • nácvik chování v různých společenských situacích - v zaměstnání, jednání na úřadech, v restauraci, při seznamování, v divadle aj. (dle potřeb klienta)

 

  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

   

 • činnosti vedoucí ke zlepšení sociálních, poznávacích, manuálních a jiných schopností jako je paměť, vnímání, soustředění, komunikace, vyjadřování aj.
 • podpora při vytváření pracovních návyků a dovedností
 • pohybové aktivity dle potřeb klienta
 • pomoc při porozumění nemoci, tvorba protikrizového plánu, zvládání stresových situací
 • nácvik vytvoření vhodného denního režimu, podpora při hledání vhodných volnočasových aktivit
 • podpora při prezentaci vlastní tvorby

 

  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

   

 • podpora při uplatňování vlastních práv klientů
 • podpora při dokončení a rozšíření vzdělání
 • podpora při hledání pracovního uplatnění - poradenská činnost a práce s informacemi
 • pomoc při řešení bytové situace
 • podpora a pomoc při hledání odborné pomoci, pomoc v krizi, kontakt a podpora při hospitalizaci
 • pomoc při vyhledávání informací o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách

 

  Zajištění návaznosti poskytované služby na další dostupné zdroje

   

 • zprostředkování a koordinace spolupráce s dalšími odborníky, jinými službami
 • podpora při spolupráci a komunikaci s blízkými osobami
 • pomoc při hledání podpory v širší rodině, přátel, sousedů nebo dobrovolníků

 

Individuální rozhovory

 

 • pravidelné setkání klienta s pracovníkem, které slouží k vytvoření individuálního plánu služby (IP) podle potřeb a přání klienta

 

Zprostředkování duchovní podpory

 

 • navazuje na péči sociální a psychologickou
 • dle přání klienta možnost podpory individuálního kontaktů s duchovním

 

 


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář