Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmTiskové zprávy

 

5.5.2024

 

Zveme vás na Benefiční koncert pro Iskérku

 

 

 

1.2.2024

 

KURZ "Uzdrav se sám"

 

12.12.2023

 

Pozvánka na vánoční večírek.

 

1.6.2023

 

Zdravíme z Iskérky.

 

V týmu máme kreativní kolegy, ale Martin má "dar slova". Při rozhovoru nás překvapil svým pohledem na "hodnoty". Moc se nám to líbilo, tak sdílíme dál.. Zobrazit víc

 

Jsem Peer

 

Ve víru medií se k vám doneslo slovo Peer. Nevíte, co si pod tím pojmem představit? Peer je vrstevník, je to rovnocenný partner, je to průvodce na cestě zotavení. Nejčastěji tuto profesi naleznete v péči o duąevní zdraví, tedy v psychiatrických nemocnicích nebo v centrech duąevního zdraví. S peer konzultantem se také můľete setkat v sociálních sluľbách. S psychiatrií mám osobní zkuąenost, jiľ 10 let jsem na cestě uzdravení. Zaľila jsem různá období...Zobrazit víc

 

 

19.6.2023

 

S velkou radostí a vděčností děkujeme zaměstnancům ROBE.

 

 

1.6.2023

 

Pozvánka na vernisáľ výstavy Bereniky Ovčáčkové Galerie Kostnice - 2.6.2023 v 17:00 hodin.

 

 

1.6.2023

 

Iskérka, Téčko, Farnost Roľnov pod Radhoątěm, společný projekt tří organizací v Kostnici.

 

24.5.2023

 

Učím se pomáhat jenom tam, kde je to chtěné (Klára Trojanová)

 

 

Dobře ví, jaké to je, být na dně a cítit se tam úplně sama, přestoľe má kolem sebe milující blízké. Proľila si takový stav před lety, kdy měla endogenní deprese. Tehdy Kláře Trojanové kromě odborné péče pomohlo i zpívání. Ve fázi velké a náročné ľivotní změny je i teď.
Celý článek je zde...

 

6.4.2023

 

Uzdrav se sám 2023 část první

 

10.3.2023

 

ISKÉRKA DĚKUJE

 

"Malování mi velkou měrou pomohlo v mém procesu zotavení se
z psychických obtíľí. Pomohlo mi vyvést mě ze spleti negativního myąlení o sobě samém a o světě, ve kterém ľiji. V malování jsem nalezl činnost, jenľ mě baví a naplňuje. Díky malování mám radost ze ľivota
a těąím se na kaľdý nový den. Proto, kdyľ jsem si v ateliéru procházel své hotové obrazy a kochal se svými díly, obraz "Svítání" hladil můj pohled jako vyjádření naděje a víry, ľe slunce vychází kaľdý den,
a i kdyľ ho mnohdy přes mraky nevidíme, je tam stále. V Iskérce pomáháme lidem s duąevním onemocněním na cestě zotavení, kterou
já jsem uľ velkou měrou uąel. Obraz jsem jí daroval, a» svítí na cestu lidem, kteří ji navątěvují."

 

9.2.2023

 

Pozvánka na kurz Uzdrav se sám 2023

 

9.2.2023

 

Kurz Uzdrav se sám 2023

 

23.12.2022

 

Přejeme Vám i Vaąim blízkým pokojný čas vánoční
a v novém roce 2023 hodně duąevní pohody,
zdraví a radosti.

 

Děkujeme vąem dárcům, partnerům a příznivcům
za celoroční podporu a přízeň.

 

16.12.2022

 

 

Co přejí klienti Iskérce do roku 2023.

 

15.11.2022

 

 

Adventní koncerty 2022

 

1.11.2022

 

Nový cyklus setkání s Olgou

Pátek 25.11.2022 od 14.30 hodin v klubovně

 

Budeme se setkávat 1x měsíčně po dobu 9ti měsíců. Cílem je nejen společné sdílení vlastní zkuąenosti s duąevní nemocí, ale i vzájemná podpora a hledání cest ke spokojenému ľivotu.
Po promítání proběhne vzájemné povídání k tématu.
Podrobnosti jsou zde...

 

1.7.2022

 

Psychiatrická nemocnice není vězení, ale místo pomoci

V červenci jí bude úctyhodných 113 let. Přeľila dvě světové války, tři revoluce a asi pět různých politických reľimů. Stavby obklopené obrovskou zahradou patří k nejrozsáhlejąímu a nejucelenějąímu secesnímu urbanistickému souboru budov v naąí republice.
Větąinová populace... Zobrazit víc

 

 

 

11.5.2022

 

Dobrovolnický den v Iskérce

 

Díky, ľe jste nám pomohli změnit věci k lepąímu.
Mnoho věcí v naąich ľivotech se nedá vyčíslit penězi, a přesto mají vysokou morální hodnotu a obrovský smysl. Mám na mysli dobrovolnictví. Poděkování patří nejen vedení https://www.facebook.com/NXPCeskarepublika/ za to, ľe umoľňuje svým zaměstnancům pomáhat tam, kde je to potřeba, ale i vąem ochotným lidem, kteří přiąli ve středu 11. května 2022 pomáhat s úpravou naąí zahrady, a nejen zahrady. Vąak to znáte, tady je potřeba něco natřít, tady vyhodit. Sami uznáte, ľe naąi dobrovolníci udělali velký kus práce, a ľe to bylo s radostí a s úsměvem, to moľná tuąíte. Děkujeme.

 

 

 

6.5.2022

 

Celostátní průzkum Nemocnice ČR 2022

 

Rádi bychom Vás informovali o tom, ľe máte opět moľnost hodnotit kvalitu českých nemocnic prostřednictvím speciálního celostátního průzkumu Nemocnice ČR 2022.

 

Pokud jste v roce 2022 byli pacientem některé z českých nemocnic, pomozte prosím tuto nemocnici ohodnotit vyplněním jednoho z následujících anonymních dotazníků:

 

HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-hospitalizovani.html?_=26

 

AMBULANTNÍ PACIENTI: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-ambulantni.html?_=26

 

Moľnost hlasování je otevřena od 1.2.2022 do 31.8.2022.

 

Více informací naleznete zde...

22.4.2022

 

Hýbeme se celý květen

 

 

9.3.2022

 

ONLINE PŘEDNÁ©KA SLEZSKÉ DIAKONIE

Jak pečovat o své duąevní zdraví a vyrovnávat se s vnitřní zátěľí, kterou dneąní doba přináąí? Prevence duąevního onemocnění a dostupná pomoc. Slezská diakonie, www.slezskadiakonie.cz

 

Hlavní řečník: MUDr. Ondřej ¬iak, psychiatr Beseda se bude konat online přes aplikaci ZOOM, přístup je zdarma. Odkaz k připojení: https://bit.ly/3pMsVKS

 

Kontaktní osoba: Jana Jaroąová, e-mail: projekt.spolecne@slezskadiakonie.cz
tel.: 737 547 595

 

Besedu organizuje Slezská diakonie, středisko RÚT Třinec, sociální rehabilitace Tato akce je hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu Společně
v jedinečnosti a sociálnímu začlenění Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748

 

5.3.2022

 

Charitativní koncert Zlínského kraje
a statutárního města Zlín

Ve čtvrtek 4.3.2022 jsme se probudili do mrazivého rána, přesto nás hřálo u srdce. Naąe práce pro lidi s duąevním onemocněním byla oceněna v rámci Charitativního koncertu Zlínského kraje a statuárního města Zlín. Váľíme si ocenění, kterého se nám dostalo a děkujeme vąem dárcům, kteří se rozhodli podpořit naąi organizaci.

 

 

Charitativní koncert vynesl více neľ půl milionu korun
Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz)

 

O Iskérce

 

 

 

3.3.2022

 

Kurz Uzdrav se sám

Kapacita je nyní naplněna, ale neváhejte se ptát.

 

 

Kdyľ zadáte do vyhledávače spojení "uzdrav se sám", objeví se vám řada rozmanitých moľností, např. uzdravte se jídlem, uzdrav sám sebe, brzy se uzdrav, zdraví a zdravý, zdravé láhve. Náą příspěvek je o kurzu, který právě probíhá v Iskérce a je určen lidem s psychickými problémy. Kurz vznikl v Nizozemsku v roce 1996 ve spolupráci odborníků i klientů psychiatrické péče, více zde...

 

 

11.2.2022

 

Moje cesta - Osobní zkuąenost s poruchou osobnosti

Setkání je vhodné pro lidi s poruchou osobnosti, jejich rodiče, partnery, sourozence, přátele a vąechny, kterým je toto téma blízké.

 

Délka 2hodiny/350kč/ termín 25.2. 2022 od 18.00 hod. online přes aplikaci Zoom.

 

Kontakt:
Centrum Kaleidoskop, s.r.o.
Svatoslavova 3, Praha 4
https://centrumkaleidoskop.cz/nase-sluzby/

 

Přihláąení na: sluzby@centrumkaleidoskop.cz

 

10.2.2022

 

SEBEZKU©ENOSTNÍ SEMINÁŘ PRO RODINNÉ PŘÍSLU©NÍKY

bude se konat v pondělí 21.2.2022 v čase 17.00-20.00.
Je určený pro rodinné přísluąníky, kteří ľijí společně s osobou s duąevním onemocněním.
Kaľdý účastník by měl být přihláąený ze svého zařízení (mobil, tablet, notebook, PC).

 

Zde je odkaz na přihlaąovací formulář: https://1url.cz/@RodinyZlin

 

7.1.2022

 

Jsem Peer

 

Ve víru medií se k vám doneslo slovo Peer. Nevíte, co si pod tím pojmem představit? Peer je vrstevník, je to rovnocenný partner, je to průvodce na cestě zotavení. Nejčastěji tuto profesi naleznete v péči o duąevní zdraví, tedy v psychiatrických nemocnicích nebo v centrech duąevního zdraví. S peer konzultantem se také můľete setkat v sociálních sluľbách. S psychiatrií mám osobní zkuąenost, jiľ 10 let jsem na cestě uzdravení. Zaľila jsem různá období...Zobrazit víc

 

20.11.2021

 

Galerie Kostnice znovu oľila

 

Příběh "Galerie Kostnice" se začíná psát v roce 2014, kdy byl objekt márnice zrekonstruován. Díky partě nadąenců a farnosti Roľnov tak začala nová etapa "márnice". Během letních měsíců zde probíhaly různé výstavy uměleckých děl aľ do roku 2018. Jsme moc rádi, ľe v roce 2021 byla ve spolupráci s T-klubem, farností a naąí organizací zahájena nová výstavní sezóna.

 

15.11.2021

 

Vaąe pomoc má své hranice

Srdečně zveme na plánovaný sebezkuąenostní webinář pro rodinné přísluąníky Vaąe pomoc má své hranice , který pořádá Národní ústav duąevního zdraví online 29.11.2021 od 17 -19 hod. Je určen rodinným přísluąníkům, kteří s osobou s duąevním onemocněním ľijí, jsou akceptováni i partneři z jedné domácnosti. Programem bude provázet psycholog a psychoterapeut PhDr. Václav Jílek. V aktivní roli vystoupí peer lektor, blízký příbuzný člověka s duąevním onemocněním.

 

Zde je odkaz na webinář a přihláąení v případě vaąeho zájmu: https://narovinu.net/akce/vase-pomoc-ma-sve-hranice-online-2911/

 

5.11.2021

 

"Kdyľ bolí duąe"

Psychóza je závaľný duąevní stav, který lze definovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi. Je to vlastně disociace mezi vnímáním, chováním a proľíváním. Mění se vztah nemocného k realitě.
V pořadu bude hovořit moderátor P. Daniel Vícha na toto téma
s lékařkou, psychiatrem Kateřinou Drábkovou. Pořad je ke shlédnutí zde: https://www.tvnoe.cz/porad/32783-kdyz-boli-duse-psychozy-i

 

2.11.2021

 

30 Kč za Pomocníka od Givtu pro Iskérka o.p.s.

 

Nakupujete on-line? A věděli jste, ľe nás tím můľete podpořit, aniľ by vás to cokoliv stálo?

 

Na odkaze https://bit.ly/30Kc-pro-Iskerku si přidejte Pomocníka a my za to dostaneme bonus 30 Kč. S givtím Pomocníkem pak můľete nakupovat přes internet jak jste zvyklí, ale část peněz z vaąí objednávky půjde na dobrou věc pro naąi organizaci. Důleľité je, ľe při tom neplatíte nic navíc a Pomocník vás vľdy upozorní na moľnost přispět tam, kde je to moľné.

 

Akce platí od 9. 11. do 11. 11. 2021.

Děkujeme za vąechny staľené Pomocníky a sdílení tohoto příspěvku, váľíme si toho.

 

17.10.2021

 

Proč je duąevní onemocnění stále trochu tabu?

Proč by měla být péče o duąevně nemocného multidisciplinární?
Co pro něho můľe udělat farář, sociální pracovník
nebo nutriční terapeutka?

 

1.6.2021

 

Pozvánka na výstavu

 

 

1.6.2021

 

Pozvánka na vernisáľ výstavy

 

 

25.2.2021

 

Chcete se přihlásit na webinář?

 

Stránka pro přihlášení

 

Klikněte na tento obrázek a přihlaste se na nově otevřené stránce.

 

10.12.2020

 

Adventní a vánoční benefiční koncerty v Roľnově.

 

 

 

 

23.11.2020

 

Ptáček: Covid je největąí sociální experiment
v dějinách, větąinu lidí to můľe sloľit

 

Koronavirus je počátek problémů duąevního zdraví, je tu velké riziko domácího násilí, sklízíme teď to, jak jsme se na krizi nepřipravili. Větąina národa se o duąevní zdraví nezajímala, teď je ten tlak můľe sloľit, říká klinický psycholog a psychoterapeut Radek Ptáček. Oproti jaru zmizela jakákoliv vize, to nás uvádí do beznaděje. Covid je největąí sociální experiment v dějinách, dodává.

 

 

11.10.2020

 

Psychoterapie zdarma

ČT odvysílala 10.11. v Událostech a komentářích rozhovor se zakladatelem projektu o psychoterapeutické pomoci zdarma.

 

Psychoterapie zdarma - pomoc vąem, kterým dneąní situace způsobuje potíľe a neumí si s nimi poradit.


 

Registrace zájemců probíhá zde:
https://www.terapie.cz/

 

21.8.2020

 

Rozhovor s Ednou Novou, autorkou knihy

®eny z Bohnic

 


 

Měla jsem pocit, ľe jsem vyspělá osobnost a antidepresiva uľívají jen slaboąi, léky jsem vysadila, pak ale nastal strmý seąup, líčí Edna Nová, autorka knihy ®eny z Bohnic. V těľké depresi jsem nebyla schopná komunikace a byla uvězněná v komatickém stavu. Na klasickou léčbu jsem nereagovala a tak mi doporučili elektrokonvulzivní terapii. ®eny se do Bohnic často vracejí, klidně i dvacetkrát, dodává.

 

Zdroj: DVTV

 

10. prosince 2019

 

Pozvánka na vánoční večírek v Iskérce 2019

 

 

14. března 2019

 

Je ok nebýt ok a je v pořádku poľádat o pomoc. Zuzana ©pačková TEDxBratislava

 

 

Lékařka Zuzana ©pačková vás přes svůj příběh provede světem, kde
i duąevní zdraví je zdraví a vyplatí se o něj starat. Zuzana ©pačková je lékařka, která se věnuje boření mýtů a předsudků o lidech s duąevním onemocněním. O přiblíľení psychiatrie a zdůraznění potřeby péče
o duąevní zdraví se snaľí i na svém blogu a instagramu.
Je spoluautorkou destigmatizačního projektu 'Příběhy Bláznovství',
který formou putovní výstavy seznamuje ąirokou veřejnost s vybranými duąevními chorobami a reálnými příběhy lidí, kteří s nimi ľijí. Povaľuje se za nadąenou sportovkyni a optimistickou idealistku, kterou baví měnit věci.

 

Zdroj: TEDx Bratislava TEDx Talks

 

11. března 2019


Výstava české vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě

Od 4. března do 30. dubna | chodby a podkroví Městské knihovny
v Roľnově pod Radhoątěm.

Výstava karikatur českých vědkyň a jejich vědeckých přínosů. V dobách, kdy bylo vzdělání, kvalifikované profesní uplatnění a vědecká kariéra pro ľeny něčím bezmála revolučním, se přesto naąlo mnoho statečných průkopnic, které uspěly a dokázaly se nesmazatelně zapsat do rozvoje české a světové vědy. Záměrem výstavy je představit české vědkyně a upozornit předevąím mladąí generaci na jejich objevy, úspěchy
a prvenství.

 

 

 

8. března 2019

 

SVĚTOVÝ DEN SOCIÁLNÍ PRÁCE 2019

 

 

Světový den sociální práce 2019 zdůrazňuje "Podpora významu vztahů mezi lidmi". Světový den sociální práce je na 19. březnu 2019. Klíčovým dnem v roce je, ľe sociální pracovníci na celém světě společně slyąí úspěchy této profese a vezmou tematickou zprávu do svých komunit, pracovią» a jejich vlád, aby zvýąili povědomí o příspěvcích na sociální práci a potřebu daląích kroků. Letoąní téma se zaměřuje na sociální vztahy mezi základními vztahy mezi lidmi, jejich prostředí a jejich budoucnost. Více zde...

 

Zdroj: Buďme Profi

 

 

12. února 2019


PREDUKA aneb jak neonemocnět znovu

12.2.2019 v 9:00 hod. se koná v Klubu pacientů PN Kroměříľ preventivně-vzdělávací seminář pro pacienty s psychotickým onemocněním a také
pro jejich blízké - PREDUKA.

 

Léčíte se s psychózou? Potřebujete Vy a Vaąi blízcí informace o této nemoci? Zajímají Vás ľádoucí i neľádoucí účinky léků, které uľíváte? Přejete si vědět, proč a jak psychózy vznikají? Ptáte se, jak můľete sami ovlivnit průběh onemocnění? Pak je PREDUKA určena právě Vám. Účast na semináři je bezplatná.

 

Více na: http://www.pnkm.cz/cs/aktuality

 

V případě zájmu kontaktujte: Mgr. Otevřelová, 573 314 202, otevrelovar@pnkm.cz

 

Myslíte si, ľe kdyľ o své nemoci více víte, můľete lépe zvládat ľivot s ní a předejít zhorąení stavu? Pokud chcete mít vliv a "být řidičem vlastního ľivota", pak čtěte dál.12.2. jsme se v Klubu pacientů v Psychiatrické nemocnici zúčastnili edukačního programu pro lidi s psychotickým onemocněním "Preduka". Vedl ji psycholog Martin Plotz, velmi poutavě a zajímavě povídal. Lidé vstupovali se svými dotazy a vąe bylo v pořádku. Místnost praskala ve ąvech. Je fajn, ľe Preduka se koná kaľdý měsíc v Kroměříľi jak pro pacienty, tak pro jejich blízké. Určitě doporučujeme.

 

 

4. února 2019


Festival Na hlavu bourá předsudky

Aľ pětina obyvatel České republiky projde ročně duąevním onemocněním. Mnoho lidí ani neví, ľe trpí depresí či jinou poruchou. Jak to poznat a jak správně přistupovat k těmto lidem se snaľí ukázat festival Na hlavu.

 

 

Více zde...

 

4. února 2019


Výstava černého humoru

Humor je kořením ľivota. Smích léčí. Veselá mysl půl zdraví. Jsou Vám tyto moudra povědomá? O pozitivním účinku smíchu věděl své i král komiků Charlie Chaplin, který prohlásil: "Den bez smíchu je promarněný den." Protoľe jsme dneąní den rozhodně promarnit nechtěli, vyrazili jsme společně do městské knihovny shlédnout výstavu The Tap Tap načerno aneb Turné černého humoru. Cílem výstavy je upozornit na význam černého humoru jako důleľité schopnosti komunikovat o váľných věcech s nadhledem. Výstava kreslených vtipů o ľivotě s hendikepem byla vytvořena těmi nejpovolanějąími a to lidmi, pro něľ je hendikep kaľdodenní součástí ľivota. Autoři jsou členy kapely studentů a absolventů Jedličkova ústavu a jak sami o sobě tvrdí, nejsou to ľádné rychlokvaąky. Černý humor povaľují za specificky českou vlastnost, která prostupuje napříč celou naąí společností. Za nás dáváme výstavě palec nahoru, vtipy nás nejen pobavily, ale donutily se zamyslet nad jejich posláním a významem v hlubąím slova smyslu. Jak pravil daląí z klasiků Jan Werich: "Smích chytré lidi léčí. A jen blbce uráľí." Nás tedy určitě neurazil.

 

   

 

 

 

22. ledna 2019


Iniciativa NA ROVINU

Představení projektu a debata s koordinátory Iniciativy Na Rovinu.
Vize iniciativy NA ROVINU
Iniciativa NA ROVINU usiluje o sníľení stigmatizace a diskriminace lidí s duąevním onemocnením a zlepąení gramotnosti a prístupu lidí k duąevnímu zdraví. Vytvárí prostredí, kde se na rovinu mluví o duąevním zdraví a nemoci, dává na jednu rovinu práva lidí se zkuąeností s duąevním onemocnením s ostatními lidmi, staví na roven duąevní zdraví se zdravím fyzickým a vyrovnává vztah pomáhajícího profesionála a cloveka s duąevním onemocnením. Celkove tak prispívá k lepąí kvalite ľivota lidí s duąevním onemocnením v naąí spolecnosti.

 

 

 

 

Více o Iniciativě Na Rovinu v broľuře

 

15. ledna 2019


Prezentace Iskérky v psychiatrické nemocnici Kroměříľ

Prezentace se uskutečnila v úterý 15. 1. 2019, v Klubu pacientů. Cílem prezentace bylo přiblíľit naąí sociální rehabilitaci nejen pacientům, ale také některým z personálu nemocnice, kteří se prezentace zúčastnili. Prezentace byla připravena v PowerPointu. Pro případné zájemce byly k dispozici letáky naąí sluľby. Vąechny přítomné hodně zaujaly v prezentaci fotografie z naąeho zařízení, kde je sluľba poskytována a ze zahrady. Zajímali se o to, co se dělá na zahradě, jak jsou klienti do rehabilitace zapojováni, jaké výrobky se vyrábí v rukodílně nebo v tiskařské dílně. Neméně je pak zajímalo kondiční cvičení, trénink paměti a pravidelné páteční programy. Jeden z pacientů měl pak konkrétní dotaz, jak probíhá jednání před uzavřením smlouvy. Na závěr se rozvinula bohatá diskuze, pacienti se nebáli klást daląí otázky. Dotazy byly také ze strany personálu. Zaujalo je například to, ľe se naąim klientů daří hledat zaměstnání a ľe mají odvahu jít pracovat a změnit svůj dosavadní způsob ľivota.

 

Celá prezentace probíhala ve velmi příjemné atmosféře. Na závěr bylo s paní Mgr. Kratochvílovou, která má Klub pacientů na starosti dojednáno, ľe takovéto prezentace uskutečníme pravidelně 3 x ročně. Jménem celé naąí organizace Iskérka jsem vąem poděkovala za velmi vřelé přijetí.

 

    

 

 

13. ledna 2019

 

Host: sociální pracovnice Helena Hingarová. Moderuje Zbigniew Czendlik

 

 

Helena Hingarová je laureátka ceny Pečovatel roku 2018 v kategorii sociální pracovník. Jak vypadá obyčejný den v litoměřickém Centru denních sluľeb? Kdy sociální pracovník cítí, ľe jeho práce má smysl? Jak se bránit syndromu vyhoření? Moderuje Zbigniew Czendlik.

 

Zdroj: Český rozhlas 2, pořad Jak to vidí...

 

 

11. ledna 2019

 

Jsme chudí, protoľe chceme pořád víc, zvyąujeme si dávky moci a peněz, říká filantrop

 

 

Větąinu z nás potkalo ątěstí a jsme úspěąní. Díky tomu, kde jsme narodili a jaké příleľitosti v ľivotě máme. Ale čím víc máme v ľivotě ątěstí, tím více odpovědnosti bychom měli cítit k těm, které tolik ątěstí nepotkalo, říká filantrop Sanjiv Suri v DVTV Apel.

 

 

Zdroj: Aktuálně.cz

 

 

15. prosince 2018

 

V Česku se polovina lidí s duąevním onemocněním vůbec neléčí

 

 

13. 12. 2018 | Víte, ľe výzkum prokázal, ľe Čeąi jsou ochotni spíą tolerovat jako souseda cizince neľ člověka psychicky nemocného? Přitom s duąevní chorobou má osobní zkuąenost kaľdý třetí Čech. Psychiatrická reforma uľ má první konkrétní výsledky. Jejím cílem je, ľe nemocnému člověku poskytne jistotu. ®ivot nekončí tím, kdyľ ho záchranka přiveze do léčebny. Posléze velmi těľce získává zpět svůj ľivot, protoľe obvykle přijde o práci i o bydlení. Pomocnou ruku mu nově podávají týmy sloľené z odborníků, které pomohou i se získáním sociálních dávek. ©ance na relaps nemoci je tak mnohem niľąí.

 

Zdroj: Aktuálně.cz

 

4. prosince 2018

 

PARALELNÍ ®IVOTY dokumentární film

 

 

Dokument Paralelní ľivoty přibliľuje ąiroké veřejnosti ľivot osob s duąevním onemocněním, a snaľí se tak přispět potřebné destigmatizaci těchto osob. Podtitulkem "můľe se to stát i vám" odkazuje na fakt stále stoupajícího počtu osob s nějakou formou duąevního onemocnění.

 

Zdroj: Art Movement o.s.

 

 

 

3. prosince 2018


Pozvánka na 2. Adventní koncert ZU© v Roľnově
pro Iskérku

 

 

3. prosince 2018


Vánoční jarmark ve firmě Siemens

Začalo období Adventu, přípravy na vánoční svátky jsou v plném proudu. Ani Iskérka v tomto období nezahálí a ve svých dílnách připravuje spoustu rozličných výrobků, které dozajista potěąí na duąi, o tom přeci Advent a koneckonců také poslání Iskérky je.

Dnes 3. prosince 2018 Iskérka své výrobky prodávala na Vánočním jarmarku firmy Siemens ve Frenątátě pod Radhoątěm. Jarmark provázela příjemná atmosféra, vůně perníčků, punče a zvuk koled. Tímto bychom rádi poděkovali firmě Siemens za připravené zázemí a také občerstvení. Rovněľ díky vąem, kdo si zakoupili naąe výrobky a přispěli tím na provoz naąí sluľby.

 

 

 

 

28. listopadu 2018


Adventní koncerty Domov pro seniory v Roľnově

 

 

20. listopadu 2018

 

Schizofrenie? Neházejme diagnózami, duąevně nemocní nejsou odepsaní, říká neurovědkyně Marie Salomonová z organizace Nevypus» duąi v DVTV Apel.

 

 

Zdroj: Aktuálně.cz

 

 

 

19. listopadu 2018


Pozvánka na Vánoční jarmark v ROBE

 

15. listopadu 2018


PARALELNÍ ®IVOTY dokumentární film

 

 

Dokument Paralelní ľivoty přibliľuje ąiroké veřejnosti ľivot osob s duąevním onemocněním, a snaľí se tak přispět potřebné destigmatizaci těchto osob. Podtitulkem "můľe se to stát i vám" odkazuje na fakt stále stoupajícího počtu osob s nějakou formou duąevního onemocnění.

 

Zdroj: Art Movement o.s.

 

 

27. srpna 2018


Dny sociálních sluľeb v Roľnově pod Radhoątěm

 

 

 

14. března 2018


Mění se vám blízký člověk doslova před očima?
Můľe to být bipolární porucha

 

 

 

13. března 2018


Roľnovská Iskérka se stala koordinátorem Regionální sítě pro implementaci reformy psychiatrické péče ve Zlínském kraji.

 

Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Profesionalizace AKS v kontextu reformy psychiatrické péče". První setkání proběhne jiľ 20. 6. 2017 v prostorách Iskérky v Roľnově p. R.

 

Více zde...

 

12. března 2018


První psychologická poradna on-line

 

 

8. března 2018


Recept na ľivotní spokojenost: Dělat si radost a mít čisto v duąi je to nejpodstatnějąí. Radkin Honzák.

 

 

Cíl

7. března 2018


Jak ovlivňuje komunikace mozkových buněk naąe duąevní zdraví?

 

Dokumentární cyklus o výsledcích výzkumu vědců v České republice. Vypráví Kryątof Hádek. Reľie M. Duda

 

 

Zdroj: Česká televize

 

 

8. února 2018


NUDZ - studie AKTIBIPO400

 

Zveme Vás k účasti na výzkumné studii AKTIBIPO400, která má za cíl nalézt faktory spolehlivě ohlaąující opětovné vzplanutí (relaps) deprese či mánie v rámci bipolární afektivní poruchy (BAP).

 

Zdroj: Národní ústav duąevního zdraví

 

 

 

20. prosince 2017


Adventní koncert "Čas vzácný přiąel"

 

V úterý 19.12. 2017 se konal v krásném liturgickém prostoru Kostela Vąech svatých v Roľnově p. R. adventní koncert Čas vzácný přiąel. Vojenský umělecký soubor Ondráą hrál a zpíval pro organizaci Iskérka, která
jiľ 14 let pomáhá lidem s duąevním onemocněním ve věku 18 -64 let ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.

 

Výtěľek ve výąi 36 723,00 Kč je určen na financování různých vzdělávacích a podpůrných aktivit
pro uľivatele Iskérky a budování přírodní zahrady
s terapeutickými prvky.

 

Děkuji vąem za ątědrost a vyjádřenou ochotu pomáhat.

 

 

Zde je malá ukázka ze skvělého kulturního záľitku.

 

 

12. prosince 2017


Pozvánka na vánoční benefiční koncert.

 

 

28. listopadu 2017


Předadventní koncert pro Iskérku

 

V neděli 26.11.2017 se konal benefiční předadventní koncert učitelů
a hostů ZU© v Kostele Vąech svatých v Roľnově p. R.
Výtěľek ve výąi 10 400,00 Kč byl určen pro naąi organizaci.
Darované prostředky budou vyuľity na úhradu vzdělávacích aktivit pro naąe klienty. Děkujeme pořadatelům, účinkujícím a také vąem dárcům.

 

 

 

9. října 2017


V pátek 6.10. proběhlo v Iskérce setkání s paní Andrea Borm z Nizozemska.

Uslyąíte jeden ľivotní příběh rodinného přísluąníka osoby s duąevním onemocněním a autismem. Bude sdílet své zkuąenosti o následné pomoci daląím rodinám a lidem s duąevním onemocněním. Více v pozvánce zde. Setkání proběhne v rámci projektu, do kterého je s městem Otrokovice zapojena Alena Vaąků. S p. Borm přijede Hans Marechal. Poté se můľeme těąit na neformální posezení a sdílení zkuąeností naąich nizozemských přátel. Překlad je zajiątěn stejně jako malé občerstvení. Alena

 

 

25. září 2017


Iskérka je mou součástí

 

 

 

18. září 2017


Ocenění naąeho pracovníka v sociálních sluľbách.

 

Zástupci kraje ocenili pracovníky v sociálních sluľbách

a poděkovali jim za jejich práci.

 

Za aktivní a dlouholetou činnost v sociálních sluľbách ocenili dnes představitelé Zlínského kraje ve zlínské Ba»ově vile celkem sedm ľen a také jednoho muľe. Stalo se tak v rámci slavnostního vyhláąení výsledků ankety Pracovník roku v sociálních sluľbách, kterou letos Zlínský kraj jiľ poosmé zorganizoval.

Více se dočtete zde.

 

 

4. července 2017


Jsou handicapovaní. A zaměstnavatel jim dluľí mzdy.

Lidé se změněnou pracovní schopností hledají zaměstnání těľce. Kdyľ tedy v Roľnově otevřel pobočku výrobce ručních svíček Ateliér Impala a nabídl místo dvanácti lidem
s psychickým postiľením, vypadalo to skoro na zázrak. Příběh se začal odvíjet jako kníľka s působivým čtením a dobrým koncem. Jenomľe. Trval jen krátce a happyendem rozhodně neskončil. Chráněná dílna, která byla otevřena v obchodním domě Láz, nepřeľila ani podzim. A zaměstnancům dosud dluľí výplaty.

 

 

Celý článek zde.

 

 

28. června 2017

 

Co proľívá schizofrenik?
Studenti to zjistili v psychobudce

Schizofrenie je duąevní porucha charakteristická selháváním myąlenkových procesů a sníľenou schopností vnímat emoce a reagovat na ně. Nejčastěji projevuje sluchovými halucinacemi, zmatenou řečí, paranoidními bludy. Tolik definice. Můľeme si ji kdykoli ověřit.
Stačí pár kliků na počítači.

 

 

Celý článek zde.

 

 

9. června 2017


Unikátní psychobudka opět v Roľnově

V úterý 26.6. a ve čtvrtek 28.6. bude přístupná pro studenty třetích ročníků gymnázia, ve středu dopoledne si ji přijdou vyzkouąet ľáci 8.

a 9. tříd ze Základní ąkoly Pod Skalkou,

odpoledne zájemci ze společnosti Iskérka.

Pokud máte zájem se k nám přidat, hlaste se na t.č. 774 064 755.

 

Více ve článku: Psychobudka zprostředkuje studentům a ąkolákům proľitky schizofreniků.

 

 

O projektu psychobudka.

 

14. února 2017


Čtvrtina populace trpí psychickou poruchou

Čtvrtina populace trpí psychickou poruchou,
spotřeba antidepresiv v Česku roste, říká lékař Anders

 

 

Zdroj Aktuálně.TV

 

 

 

3. února 2017


Poděkování

 

10. ledna 2017


Charitativní Novoroční koncert Zlínského kraje a města Zlína podpořil Iskérku

Dne 6. ledna 2017 se v Kongresovém centru Zlín uskutečnil v 19 hod. pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a primátora města Zlína Miroslava Adámka tradiční Charitativní novoroční koncert Zlínského kraje a statutárního města Zlín. Výtěžek z koncertu v celkové výši 448 795 korun bude rozdělen pěti organizacím Zlínského kraje, které poskytují sociální službu - Centru služeb postiženým Zlín, o. p. s. – zařízení Horizont (Zlín, Kroměříž), Oblastní charitě Kroměříž – Sociální rehabilitaci ZAHRADA, Oblastní charitě Uherské Hradiště – Labyrintu – ¬centru sociální rehabilitace, Iskérce o. p. s. – centru na podporu duševního zdraví, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín. Významní partneři darovali 387 000 korun, dalších 61 795 korun bylo vybráno do kasiček během večera.

 

Alena Jbaili, Iskérka o.p.s.

 

Celý článek - čtěte zde

 

 

 

 

8. prosince 2016


Hliníková víčka pro Iskérku

Děti ze Základní a mateřské školy v Ostravě - Hrabůvce sbírají hliníková víčka pro Iskérku. To, co dělají, vyjádřily nádhernými obrázky. Děkujeme všem dětem i paní Jitce Špačkové.
  
  

 

Celý článek - čtěte zde

 

 

10. listopadu 2016


Dobrovolnický den s ON SEMI

 

Moc se vydařil se, velké díky odvážlivcům, kteří se za sychravého podzimního dne rozhodli přijít..

 

Fotografie z této akce naleznete zde...

 

23. září 2016


Umění je životodárná a svatá věc

"Umění je životodárná a svatá věc. Fantazie je umělcova vlastní schopnost. Nezná příkazy, nedostavuje se na požádání, hoří sama ze sebe jako sopka," slovy Leóna Bloye, taková je výstava "Malby, fučby a koláže Zdeňka Šimůnka" v rožnovské městské knihovně. Taková je i duše autora.

 

Zdeněk Šimůnek je současně básník, muzikant, skladatel, učitel a sbormistr. Vernisáž výstavy v úterý 13.9.2016 otevřela 10. ročník Týdnů pro duševní zdraví (TDZ), které již tradičně pořádá Iskérka o.p.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou za podpory města Rožnov p. R. Příjemnou atmosféru citlivě dotvářela svými skladbami nadaná kytaristka Ivana Dordová, absolventka Kroměřížské konzervatoře a učitelka hry na kytaru.

 

Zdeňkovi Šimůnkovi se podařilo několika tezemi vyjádřit, co cítí: "Vše, co dělám, je vyjádřením hry a lásky. Používám jedinou techniku. Dávám k sobě to, co k sobě patří. Tóny, barvy, tvary. Hudba se rodí z hudby, tón z tónu, malba z malby. Jediné, s čím bojuji, je důvod proč. Co je však důležitější, než toto vše, ba hojivost sama - mít na paměti štěstí druhého. Jediné, co bych si přál je, aby se každý zamyslel nad tím, jak by bylo na světě krásně, kdyby k sobě lidé alespoň chovali elementární slušnost:"

 

Výstava přináší také zajímavosti, týkající se stigmatu, nejčastějších omylů mýtů spojených s duševní nemocí, i několik jednoduchých tipů na zdravou psychohygienu.

 

A na co se můžete ještě v rámci TDZ těšit? Začátkem října na autorskou hudební komedii o tom, co se stane, když muž přijde o práci a žena o své ženství. Začátkem října na autorskou hudební komedii o tom, co se stane, když muž přijde o práci a žena o své ženství. Chcete-li porozumět depresi, přijměte 12.10. 2016 pozvání do kina Panorama na setkání s ředitelem Psychiatrického centra Praha a Národního ústavu duševního zdraví - Prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych. TDZ zakončíme přednáškou Mgr. Moniky Stehlíkové o metodě mindfulness/všímavosti, která se úspěšně využívá v následné péči při depresivních onemocnění a zároveň na občasné depresivní stavy, pesimistické a negativní myšlenky.

 

Více informací najdete na www.iskerka.cz.

 

Alena Jbaili, Iskérka o.p.s.

 

11. srpna 2016


O depresi velmi otevřeně hovoří náměstek libereckého primátora Jan Korytář

Podrobnosti naleznete zde...

 

7. července 2016


Připojili jsme se k Prohlášení Platformy pro transformaci péče o lidi s duševním onemocněním

Podrobnosti naleznete zde...

 

15. června 2016


Mapa služeb pro osoby s duševním onemocněním

Podrobnosti naleznete zde...

 

3. května 2016


Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy "Pomalu se učím kroky k mému tanci",

která proběhne v úterý 3.5. v 16 hod. na farní zahradě u kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm. Významným hostem bude náš příznivce a podporovatel pan Jindřich Štreit i fotografové R9. Cyklus fotografií byl vystaven v Senátu v ČR v září a v říjnu 2012 pod záštitou senátorky Miluše Horské. Kurátorem výstavy Jindřich Štreit.O výstavě
Fotografie zachycují život lidí Iskérce a v De Boei, kde byly nafotografovány rožnovským fotoklubem R9 a nizozemskými fotografy. Rožnovský fotoklub R9 již od roku 2003, kdy vznikl, spolupracuje s organizacemi na Rožnovsku a zabývá se jak volnou tvorbou, tak fotografováním zajímavých společenských témat. Po dobu celého roku navštěvovali členové fotoklubu aktivity Iskérky a snažili se zachytit atmosféru tohoto jedinečného a potřebného zařízení. Cyklus pro výstavu i pro kalendář byl vybrán pod uměleckým vedením Mgr.Prof. Jindřicha Štreita, který dnes zaujímá významné postavení mezi fotografy svou schopností zachytit výjimečnost každodennosti a otevírat srdce pro vidění toho, co je často očím skryté. Fotografie byly pořízeny za přispění Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR, v rámci mezinárodních projektů občanského sdružení Iskérka "Se zkušenostmi z De Boei do sociální firmy" a "S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám."
Název výstavy je fragmentem textu písně Beaty Bocek.Pozvánka na akci zde...

 

10. dubna 2016

Symbolické startovné podpořilo aktivity Iskérky

Pátý ročník celorepublikových Závodů kočárků se konal v neděli 10.4.2016 u altánu rožnovského parku od 15 hodin. V Rožnově se tento závod konal potřetí, v celé České republice popáté.

Závody kočárků ve sportovní chůzi probíhaly na úseku přibližně 100 kroků a byly určeny nejen pro maminky a tatínky, ale i pro děti. Zkrátka pro celou rodinu. Součástí odpoledne v parku byl také bohatý doprovodný program.

"Startovné je tento rok 50 korun za soutěžící rodinu. Polovina výtěžku bude určena pro centrum duševního zdraví Iskérka a druhá polovina pak pro MŠ 1. Máje," uvedla pořadatelka rožnovských závodů Hana Jantačová.

Děkujeme organizátorce Hance Jantačová, že si pro letošní rok vybrala k podpoře naši organizaci. Částka ve výši 1590,00 Kč bude použita na aktivity pro klienty naší organizace.Fotografie z akce zde...

 

 

7. dubna 2016

Dobrovolnický den se zaměstnanci firmy NXP Semiconductors

Ve čtvrtek 7.4.2016 proběhl ve všech vnitřních i vnějších prostorách Iskérky dobrovolnický den. Všichni byli skvělí, pracovali s radostí a s nadšením. Udělal se velký kus práce. Všechno tady prohlédlo. Vlastními silami bychom nedokázali zvládnout.

Ocenili jsme upřímný zájem dobrovolníků o lidi, které podporujeme. Věříme, že informace, které jsme zprostředkovali, pomohou lépe pochopit nevyzpytatelnost, nečekanost a záludnost duševní nemoci.

Děkujeme všem zúčastněným zaměstnancům i vedení firmy, která takovéto aktivity podporuje.

"Jsem moc ráda, že včerejší den u Vás byl úspěšný. Kolegové měli velice dobrý pocit z odvedené práce, někteří měli pocity i tělesné. Takže se všichni budeme těšit na další rok, kdy opět rádi podobnou akci zorganizujeme. A třeba budu mít příležitost se přidat i já." Michaela Latioková, HR Generalist
Fotografie z akce zde...

 

 

12.-13. dubna 2016

AKTUÁLNÍ TRENDY V PÉČI O LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM - 12.-13.4.2016, Praha

V polovině dubna se zúčastníme konference, která bude reflektovat zkušenosti norských expertů v zavádění inovativních metod v péči o lidi s duševním onemocněním a jejich využití v ČR.

 

Více o konferenci se dozvíte zde...

 

10. dubna 2016

ZÁVODY KOČÁRKŮ - TAK TROCHU JINÉ ZÁVODY PODPOŘÍ POLOVINOU SYMBOLICKÉHO STARTOVNÉHO ISKÉRKU a MŠ 1. MÁJ

NEDĚLE 10.4.2016 V 15 HOD. - ALTÁN V PARKU V ROŽNOVĚ

 

Děkujeme p.Hance Jantačové, že si NÁS VYBRALA.

 

Tisková zpráva o celorepublikové akci ZDE...

 

 

31. 3. 2016

ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 3: Invalidní důchody

Invalidní důchody jsou vedle důchodů starobních a pozůstalostních dalším druhem důchodů poskytovaných z českého důchodového systému. I s nimi je spojena řada nejasností a mýtů. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vysvětluje nejčastější z nich.
Odkaz na článek naleznete zde...

 

30. března 2016

KRAJ LETOS PODPOŘÍ TÉMĚŘ SEDM DESÍTEK SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH AKTIVIT NA SVÉM ÚZEMÍ

Odkaz na článek naleznete zde...

 

11. března 2016

Podpořte kameramanku Hanku Kosovou svým hlasem

Paní Jindrová s neziskové organizace Orbi Pontes ji nominovala do soutěže Žena regionu. Pravděpodobně víte, že celý projekt BuduPomahat.cz je jejím dílem. Řadě neziskovek vyrobila na své náklady videoprezentaci, vytvořila prostor pro zveřejňování tiskových zpráv, článků i pozvánek, snaží se více zapojit veřejnost do problematiky neziskového sektoru. Její videa vysílala Televize NOE, s tématikou neziskovek se probojovala i do Česk...é televize (pořad Týden v regionech na ČT 24). Není rozhodně soutěživý typ, ani netouží po veřejném oceňování, ale vidíme to jako možnost další medializace "neziskové problematiky". Pokud nemáte jiné "želízko v ohni", prosím věnujte projektu BuduPomahat.cz minutu svého času a pošlete hlas.

 

Hlasovat můžete zde...

 

Více o nominaci najdete zde...

 

A budeme rádi, pokud budete výzvu šířit dál.

 

Hanka Kosová vytvořila video i pro Iskérku. Klip byl vytvořen v předsálí Senátu v roce 2012, kde jsme instalovali výstavu fotografií Pomalu se učím kroky k mému tanci, která byla součástí mezinárodního projektu Iskérky "S De Boei do sociální firmy" - ke zhlédnutí zde...

 

Děkujeme Hance za její zápal, obětavost a přejeme jí výhru. Zaslouží si ji.

 

Alena Jbaili, Iskérka o.p.s.

 

24. února 2016

Zastupitelé schválili přidělení peněz poskytovatelům sociálních služeb pro letošní rok

ZLÍNSKÝ KRAJ - Rozdělení finanční podpory v souhrnné výši 581,5 milionu korun mezi téměř stovku poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji schválilo na svém dnešním zasedání krajské zastupitelstvo. Přidělení těchto peněz zajistí dostupnost sociálních služeb na území kraje v letošním roce.

 

Alena Jbaili, Iskérka o.p.s.

 

Celý článek zde...

 

Odkaz na zdroj

 

27. prosince 2015

Vánoční jarmarky

Během prosince jsme měli příležitost prezentovat službu pro lidi s duševním onemocněním a zároveň nabídnout výrobky z rehabilitačních dílen ve firmě ROBE Lighting , SIEMENS Frenštát a ON SEMICONDUCTOR.

 

Zaměstnanci firmy Robe zakoupili výrobky v celkové částce 10.100,- Kč. Pan Ladislav Petřek zdvojnásobil tuto částku ve prospěch Iskérky. Vážíme si vysoké míry jeho sociálního cítění, empatie a obdivujeme jeho lidský přístup.

Zaměstnanci firmy Siemens Frenštát zakoupili výrobky v celkové částce 5.300,- Kč.

 

Zaměstnanci firmy ON SEMICONDUCTOR zakoupili výrobky v celkové částce 13.126,- Kč.

 

Děkujeme všem firmám za pozvání , za příjemnou atmosféru i za opravdový zájem zaměstnanců.

 

Alena Jbaili, Iskérka o.p.s.

 

20. září 2015

Jarmark neziskových organizací v Rožnově p. R.

Historicky 1. Jarmark neziskových organizací, které poskytují sociální služby, se uskuteční pod záštitou města Rožnov p. R. , ve středu 23. září 2015 na Masarykově náměstí v Rožnově.

 

Představí se desítky organizací, každá dle svých možností a fantazie. Cílem je osvěta a možnost představit svou činnost nejen občanům, ale i potenciálním donátorům.

 

Iskérka o.p.s. nabídne zhlédnutí filmu "Zalepit duši" formou smyčky, uspořádá výstavu z cyklu fotografií "Pomalu se učím kroky k mému tanci" a zájemcům "anonymní poradnu."

 

Vítáme společnou prezentaci všech neziskovek pod záštitou města.

 

Více zde: http://www.spektrumroznovska.cz/

 

Alena Jbaili, Iskérka o.p.s.

 

10. září 2015

Výběrové řízení - sociální pracovník

Iskérka o.p.s. přijme pracovníka na pozici sociální pracovník na úvazek 0,6 v přímé péči s nástupem od 1.10.2015. Strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis zašlete do 16.9.2015 na adresu info@iskerka.cz s označením Výběrové řízení - sociální pracovník. Výběrové řízení proběhne v úterý 22.9.2015. Více zde

 

2. září 2015

Iskérka zahájila Týdny pro duševní zdraví

Iskérka zahájila Týdny pro duševní zdraví Osvětovou kampaní zaměřenou proti předsudkům vůči lidem s duševním onemocněním zahájila ve středu 2.9.2015 obecně prospěšná společnost Iskérka tradiční Týdny pro duševní zdraví. Na Masarykově náměstí se setkali pracovníci, klienti, dobrovolníci i příznivci Iskérky. Týdny pro duševní zdraví potrvají do 30. října.


Celý článek si můžete přečíst zde.

 

18. srpna 2015

Krajský úřad hostil seminář o financování a hodnocení sociálních služeb

Seminář pro zástupce měst a obcí ve Zlínském kraji zaměřený na způsoby financování a hodnocení sociálních služeb se dne 12.8. 2015 uskutečnil v sídle kraje. Uspořádal jej odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje.


Více zde


Zdroj: http://www.kr-zlinsky.cz/

 

17. srpna 2015

Rekonstrukce topení v Iskérce - informace o uzavření služby

Od 24.8. 2015 do 11.9.2015 bude v prostorách Iskérky probíhat rozsáhlá rekonstrukce topení. Budova bude v tomto termínu uzavřena.


Od 24. 8. 2015 do 28. 8. 2015 bude služba poskytována pouze terénně dle dohody s pracovníky.


Od 31.8.2015 do 11.9.2015 bude služba poskytována ambulantně i terénně v prostorách Kamarád o.p.s., Volkova 523, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ( organizace se nachází na Dolních Pasekách).


Více informací získáte u pracovníků Iskérky o.p.s.

 

10. července 2015

Dobročinný kelímek Charity Pot pro Iskérku

Kosmetická firma LUSH, která je v kosmetice symbolem etického přístupu ke všem živým tvorům a planetě Zemi, podpořila v rámci svého charitativního projektu Charity Pot projekt naší organizace Týdny pro duševní zdraví částkou ve výši 23 600 Kč. Smyslem projektu je bořit mýty o osobách, které mají duševní problémy či jsou v psychiatrické péči.


Lush

Charity Pot neboli dobročinný kelímek je ručně vyráběný tělový krém, z jehož prodeje jde celá částka (mínus daň) na podporu organizací a sdružení z oblasti ochrany práv zvířat, lidí a přírody.


Děkujeme společnosti Lush za podporu a pomoc, děkujeme koordinátorce projektu Báře Hranoš a grafičce Veronice Čížkové za trpělivou a vstřícnou pomoc při tvorbě obalu dobročinného kelímku, který ponese jméno Iskérka.


Dobročinný kelímek si můžete koupit v pobočce firmy Lush v Palladiu nebo na e-shopu - https://www.lushcz.cz/shop/product/product&product_id=2078


Více informací o tom, jak Charity Pot funguje, se dozvíte na: https://www.lushcz.cz/shop/info/123/


Víčko

 


 

30. května 2015

Parním vlakem na filmový festival do Zlína

Firma Robe vypravila v sobotu 30.5.2015 ve spolupráci s Mezinárodním Festivalem Filmů pro děti a mládež ve Zlíně speciální parní vlak. Místa byla rezervována pouze pro zaměstnance firmy Robe a jejich děti. Z důvodu dostatečné kapacity vlaku nabídla lístky také do Iskérky. Možnosti využilo asi 20 lidí.

 

Výtěžek z prodeje lístků ve výši 9.800,- Kč byl věnován na podporu aktivit Iskérky. Děkujeme všem zaměstnancům firmy Robe, především pak paní Martinkové za skvělou spolupráci.

 

Více fotografií na: http://iskerkaroznov.rajce.idnes.cz/Parnim_vlakem_do_Zlina

 

 

Vlakem na filmový festival


Parním vlakem do Zlína, tak náš výlet začíná.
Sraz ve Valašském Meziříčí,
lokomotivou Matěj, se nám bezva fičí.
Zaměstnanci Robe a jejich děti, o hloučku Iskeráků vědí.
Limonáda s brčkem, nebo malé občerstvení, nad toto osvěžení není.
Po příjezdu do Zlína, čeká nás maskotů skupina.
Jů a Hele, klokánek Ríša, ale také Večerníček,
všímala jsem si zářících dětských očiček.
Někteří se fotili, jiní z nádraží dál mířili.
Pro děti skvělé dílničky, kde se dají vyrobit i náušničky.
Celý den byl zajímavý a skvělý, viděli jsme vše, co jsme vidět chtěli.
V 17:20 vyjeli jsme domů, že jsme se mohli zúčastnit, děkujeme tomu.
Firma Robe,hej hej, hej. Ta je prostě nej nej nej!!
I.P.


 


 

14. května 2015

Bylo jich 29 - dobrovolnický den s Freescale

Ve čtvrtek 14.5.2015 bylo nevlídné počasí, často hustě pršelo. Na dobré náladě a nadšení dobrovolníků to nic nezměnilo. Byli úžasní, stále plní energie, elánu, nadšení. Vyzařoval z nich klid. Nechyběl jim správný humor.

 

Vyčistili a uklidili celý dům, vykopali trativod, opravili kola, vymalovali kuchyň, zryli a zasadili brambory, smontovali stánek, odvozili harampádí do sběrného dvoru.. Pro nás to byl krásný den. Moc díky.

 

Více fotografií na: http://iskerkaroznov.rajce.idnes.cz/Dobrovolnicky_den_s_Freescale

 

 


8. prosince 2014

Oznámení o uzavření ambulantní služby

Ve dnech 15. a 16. prosince 2014 bude z technických důvodů uzavřena ambulantní služba pro klienty Iskérky.
Děkujeme za pochopení.

 


4. prosince 2014

Vraždám v nepříčetnosti se dá předcházet.

Celý článek si můžete přečíst zde...

 


3. prosince 2014

Duševně nemocný ve třídě.

Celý článek si můžete přečíst zde...

 


1. prosince 2014

Martin Hollý v Diagnóze F: Pro schizofrenika jsou obtížné i běžné životní situace

V souvislosti se žďárskou tragédií, kdy šestadvacetiletá schizofrenička napadla mladou dívku a ubodala mladíka, který se jí zastal, uvádí Diagnóza F čtyřdílný speciál ŽIVOT S PARANOIDNÍ SCHIZOFRENIÍ. Nabídneme vám čtyři různé pohledy na tuto nemoc. Prvním z nich je pohled optikou psychiatra, konkrétně MUDr. Martina Hollého, předsedy Psychiatrické společnosti ČLS JEP a ředitele Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Celý článek si můžete přečíst zde...

 


29. listopadu 2014

Diagnóza F: Média vytváří absurdní obrázek duševně nemocných

Z nedávného výzkumu Národního ústavu duševního zdraví vyšlo (zjednodušeně řečeno) mj. to, že Češi duševně nemocné osoby stigmatizují mnohonásobně víc než Angličani. Nechtějí s nimi nebo v jejich blízkosti bydlet, pracovat a ani se s nimi přátelit. Ale není to a priori o tom, že bychom byli tak strašně nesnášenliví.

Celý článek si můžete přečíst zde...

 


27. listopadu 2014

Schizofrenici útočili

Schizofrenici útočili na rodiče lahví, tyčí a bodákem. Přiznali se. Tolik titulek zprávy z poloviny června zveřejněné na iDnes. "Policisté potvrdili, že oba muži podezřelí ze středečních vražd v Jablonném nad Orlicí a Králíkách na východu Čech jsou duševně nemocní. Oba útočili na rodiče. K útokům se částečně přiznali, na ztrátu paměti se nevymlouvají," napsali autoři zprávy na iDnes.

Celý článek si můžete přečíst zde...

 


4. listopadu 2014

Dostupný advokát

Před nedávnem byl spuštěn nový webový projekt www.dostupnyadvokat.cz.

Celý článek si můžete přečíst zde...

 


3. listopadu 2014

Na loukách Valašska se Salamandrem a Iskérkou

Salamandr realizuje projekt "Lidé pro přírodu Beskyd", který je financován ze Švýcarských fondů. V rámci tohoto projektu vznikla možnost vytvořit placená tréninková pracovní místa. Lidé s duševním onemocněním z Iskérky dostali nabídku vypomáhat na přírodních lokalitách, které ČSOP Salamandr má v pronájmu za účelem péče o ně (sečení trávy, hrabání a úklid, nebo spásání luk ovcemi aj.).

Celý článek si můžete přečíst zde...

 


28. října 2014

Vláda přidá 335 milionů na financování sociálních služeb

Celkem 335 milionů korun poskytne česká vláda na dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením své činnosti či zánikem pro rok 2014. Vyplývá to z návrhu MPSV, který na dnešním jednání kabinet podpořil.

Celý článek si můžete přečíst zde...

 


27. října 2014

Reforma zamrzla, upozorňuje premiéra Platforma pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním

Přípravy slibované reformy psychiatrické péče v letošním roce stagnují. Představitelé organizací i jednotlivci sdružení v Platformě pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v ČR proto odeslali 15. září předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi otevřený dopis, ve kterém vyjadřují nesouhlas se současným vývojem reformy psychiatrické péče a požadují vypracování Národního plánu péče o osoby s duševním onemocněním.

Celý článek si můžete přečíst zde...

 


27. října 2014

Psychiatři mají plno, Češi spoléhají na antidepresiva

Zhruba pět procent Čechů užívá antidepresiva. Vyplývá to ze statistik elektronických zdravotních knížek (EZK), v nichž jsou v anonymní podobě uložena zdravotní data 2,5 miliónu lidí, tedy přibližně čtvrtiny české populace.

Celý článek si můžete přečíst zde...

 


24. října 2014

Jan Cimický: "Psychické problémy je třeba řešit včas"

Zdá se, že počet psychických onemocnění za posledních 10 let rapidně roste. Položili jsme proto pár otázek našemu renomovanému odborníkovi na lidskou duši - Primáři MUDr. Janu Cimickému, CSc.

Celý článek si můžete přečíst zde...

 


10. října 2014

Světový den duševního zdraví

Právě dnes si připomínáme Světový den duševního zdraví (The World Mental Health Day). Poprvé jej v roce 1992 vyhlásila Světová federace pro duševní zdraví (World Federation for Mental Health). V této souvislosti probíhají v září a říjnu na mnoha místech republiky tzv. Týdny pro duševní zdraví.

Celý článek si můžete přečíst zde...

 


9. října 2014

Rožnovské kino přivítá známého psychiatra se smyslem pro humor

Nemít předsudky vůči lidem s duševním onemocněním. S touto myšlenkou pořádá rožnovská obecně prospěšná společnost Iskérka Týdny pro duševní zdraví. Akce jsou pod jednotným mottem "Vztahy lidské radosti i bolesti.

Celý článek si můžete přečíst zde...

 


2. října 2014

Iskérka zahájila Týdny pro duševní zdraví

Rožnovské týdny pro duševní zdraví jsme zahájili osvětovou kampaní zaměřenou proti předsudkům vůči lidem s duševním onemocněním na Masarykově náměstí v Rožnově p. R.

Návštěvníky čekal od 11 - 17 hod. bohatý kulturně společenský program. Během dne se vystřídala celá řada umělců - Pavel Goláň se svými hosty, žonglér Luboš Pečiva, amatérský sbor "Iskérka bend", složený z klientů, dobrovolníků a pracovníků Iskérky zanotoval známé lidové písně, kroužek z Centra volného času Astra Frenštát se představil se zumbou, freestyle scooter show na skateboardových překážkách předvedl skvěle Břeťa Krhut.

 

Celý článek si můžete přečíst zde...

 


12. září 2014

Divadlo HA HA hrálo pro Světlušku

V pátek 12.9. 2014 jsme byli pozváni na charitativní akci pro nevidomé Den pro Světlušku, kterou již tradičně pořádají ve Frenštátě pod Radhoštěm. V klubu Kryt jsme zahráli valašskou pohádku Jarmily Kulišťákové Ševcův verpánek. V publiku nás vítaly děti s babičkami a připravili nám krásnou atmosféru. Na malém jevišti jsme museli improvizovat a měli jsme spoustu přeřeků. Tentokrát jsme se i my neudrželi smíchy.

 

Celý článek si můžete přečíst zde...

 

21. července 2014

Jak žít zdravé vztahy, které nám přinesou radost

Iskérka o.p.s. přináší opět v září a v říjnu 2014 bohatý program v rámci Týdnů pro duševní zdraví. Letošním tématem jsou Vztahy - lidské radosti i bolesti.

 

TDZ zahájíme neformálním setkáním příznivců, klientů, pracovníků a dobrovolníků Iskérky na Masarykově náměstí 3.9. 2014 od 11 hod. Společně si zanotujeme známé lidové písně. Náš program zpestří ukázka kroužku z Centra volného času Astra Frenštát. Přijďte si s námi zazpívat a prožít příjemné chvíle.

 

Celý článek si můžete přečíst zde...

 

8. července 2014

10 let Iskérky - deset let práce pro duševní zdraví

V přívětivě upravené vile v Chodské ulici panuje atmosféra pomoci druhým při nalézání duševního zdraví. Ředitelkou je Tereza Tichá. V Iskérce pracuje od roku 2004, absolvovala bakalářské studium sociální práce a rekvalifkační kurz manažer neziskové organizace. V roce 2012 převzala vedení Iskérky po paní Blance Mikolajkové a v roce 2013 se stala i statutárním zástupcem této obecně prospěšné společnosti.

 

Celý článek z Rožnovského prostoru číslo 6. zde...

 

3. února 2014

O českém telemedicínském projektu Itareps s Cyrilem Höschlem

O českém telemedicínském projektu Itareps a jeho úskalích při zavádění do praxe hovořila s ředitelem Psychiatrického centra Praha a Centra neuropsychiatrických studií Cyrilem Höschlem v pořadu Jak to vidí dne 10.12.2013 Zita Senková.
Telemedicína je označení pro postupy pro poskytování zdravotnických služeb na velké vzdálenosti. Projekt Itareps slouží k prevenci relapsů pacientů se schizofrenií. Je založen na zintenzivnění spolupráce nemocného s lékařem a zvýšení efektivity léčby. V příspěvku se také dozvíte, kolik lidí v ČR navštívilo v roce 2013 ambulantního psychiatra či jak nákladná je péče psychiatrických onemocnění.

Reportáž k poslechu zde...

 

6. května 2014

BRÁNA NADĚJE JINDŘICHA ŠTREITA

ISKÉRKA A FARNOST ROŽNOV P. R. uspořádala v neděli 4. května v 15 hod. vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Štreita "BRÁNA NADĚJE."

 

Na vernisáži vystoupila Malá schóla s krásnými písněmi, amatérský divadelní soubor Iskérky představil ukázky z divadelního představení Ševcův verpánek.

 

Pan Štreit představil výstavu a z jeho úst zazněla povzbudivá slova o pomoci, kterou Iskérka již 10 let nabízí lidem s duševním onemocněním v Rožnově a okolí.

 

Fotografie zachycují náboženský život obyčejných lidí za komunistického režimu i obnovu řeholního života u nás v 90. letech minulého století a jsou doprovázeny texty Josefa Mlejnka.

 

Na výstavě si můžete zakoupit duhové šátky z Rukodílny Iskérky, které byly vytvořeny speciálně pro tuto výstavu. Zakoupením šátků podpoříte naši činnost.

 

Výstavu je možné shlédnout v nově rekonstruovaném prostoru Kostnice za kostelem Všech svatých do 31.7.2014 - pátek: 13 - 17 hod., sobota: 9 - 12 a 13 - 17 hod., neděle: 13 - 17 hod

 

Reportáž z vernisáže můžete shlédnout zde...

 

Fotogalerie ke shlédnutí zde...

 

3. února 2014

O českém telemedicínském projektu Itareps s Cyrilem Höschlem

O českém telemedicínském projektu Itareps a jeho úskalích při zavádění do praxe hovořila s ředitelem Psychiatrického centra Praha a Centra neuropsychiatrických studií Cyrilem Höschlem v pořadu Jak to vidí dne 10.12.2013 Zita Senková.
Telemedicína je označení pro postupy pro poskytování zdravotnických služeb na velké vzdálenosti. Projekt Itareps slouží k prevenci relapsů pacientů se schizofrenií. Je založen na zintenzivnění spolupráce nemocného s lékařem a zvýšení efektivity léčby. V příspěvku se také dozvíte, kolik lidí v ČR navštívilo v roce 2013 ambulantního psychiatra či jak nákladná je péče psychiatrických onemocnění.

Reportáž k poslechu zde...

 

28. ledna 2014

Dobročinnost má v ON Semi zelenou

Dobročinnost není jen o penězích. Dávat můžete svůj čas, talent, oblečení a jiné věci. Dávat může každý, nejen bohatí. Lidé dávají většinou proto, že chtějí něco změnit, protože jim to dává dobrý pocit. Dávání, darování dělá ze světa lepší místo k životu.

Celý článek si můžete přečíst zde...

 

21. ledna 2014

Nový občanský zákoník posiluje práva duševně nemocných

V reportáži, která byla vysílána v pořadu Zaostřeno na ČR Plus v pátek 6.12.2013, hovoří zajímavě právník Bohnické léčebny a předseda komise pro transformaci psychiatrické péče.

Reportáž k poslechu zde...

 

19. prosince 2013

Vánoční jarmark v ON SEMI CONDUCTOR

Společnost ON SEMI CONDUCTOR pořádala v úterý 17.12. 2013 v prostorách recepce M8 první Vánoční jarmark pro své zaměstnance. Ke koupi byly originální dárky z dílen regionálních neziskových organizací.Byli jsme velmi potěšeni příjemným prostředím i tím, jak o nás bylo postaráno.Celkový prodej výrobků činil asi 6.000,- Kč. Naše poděkování patří tedy všem zaměstnancům, kteří si z našich dílen něco zakoupili. Díky těmto financím můžeme pokračovat v inovaci tiskařské dílny. Také velmi oceňujeme postoj vedení ON SEMI CONDUCTOR, které i tímto způsobem vzbuzuje v zaměstnancích zájem nejen o své blízké, ale i o lidi z blízkého okolí, kteří mají život v mnohém těžší.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout zde...

 

29. září 2013

Veřejná debata o bydlení duševně nemocných

V Pardubicích na ní diskutovali sociální pracovníci z neziskových organizací i městských úřadů, zástupci krajských pobytových sociálních zařízení, ale také rodiče nemocných i samotní lidé, kterým duševní nemoc ztěžuje společenské uplatnění.

Celý článek si můžete přečíst zde...

 

28. září 2013

"Čas je cennější než peníze"

Celý život předával zkušenosti, patří totiž k osobnostem, které se štědře dělí o to, co nasbíraly, a radují se, když mohou někoho obohatit.

Celý článek si můžete přečíst zde...

Zdroj: Hospodářské noviny, 20. 09. 2013

 

21. srpna 2013

Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji

Taková je nová veřejná zakázka obecně prospěšné společnosti Iskérka z Rožnova p. R., kterou realizuje od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014 v rámci projektu "Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji".

Veřejná zakázka (reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00067) je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Jeho cílem je pomoci dospělým lidem s duševním onemocněním zapojit se
do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, a tak napomoci k jejich návratu do života, do společnosti a na trh práce, případně je připravit na vstup do zaměstnání.

Více zde...

 

1. srpna 2013

Díky spolupráci MPSV a krajů má vzniknout Národní plán sociálních služeb

Zejména sociálním službám se bude věnovat tým expertů, který začne pracovat od srpna. Shodlo se na tom vedení ministerstva práce a sociálních věcí se zástupci Asociace krajů ČR. Jednání iniciované ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem, navazující na nedávné rozhodnutí vlády, mělo za cíl nastartovat pravidelnou spolupráci, vymezit témata a také časový harmonogram. MPSV a kraje chtějí společně vytvořit Národní plán sociálních služeb.

Více zde...

Zdroj: Helpnet

 

31. července 2013

Vozíčkářka Hana Volfová vyráží v září do školy a vzkazuje: jednou se dostanu do práce pěšky

Měla jet na kole do Rakouska, jenže při přípravách paní Haně Volfové z Valašského Meziříčí vyhřezla ploténka a výrůstek zajel do míchy. Stačil jediný předklon při banální záležitosti, jako je stříhání nehtů, který jí změnil život od základů. Dnes je sympatická učitelka už víc než dva roky upoutaná na vozík. Přesto dělá neuvěřitelné pokroky. V ortézách už se jí postupně začíná zapojovat do pohybu pravá i levá noha. I když jí někteří lékaři příliš šancí na to, že se jednou postaví na vlastní nohy, nedávali, paní Volfová ví, že jednou se jí to podaří. Její pevná vůle i víra v lepší život jí pomáhá překonávat každodenní překážky.

Více zde...

Odkaz na video: http://www.novinky.cz/zena/styl/262093-z-niceho-nic-hana-prestala-chodit-internet-ji-chce-pomoci.html

Dana Mičolová

Zdroj: Helpnet

 

30. července 2013

Jiný svět - diagnóza: umění

Výtvarnou soutěž pořádá CAMINO Centrum sociální rehabilitace Charity Vsetín v rámci osvětové akce na podporu lidí s duševním onemocněním, hlavní cenou je tablet, uzávěrka 19. září.

Soutěž je určena pro zájemce ve věku 14 až 20 let, zúčastnit se mohou jednotlivci i skupiny s výtvarnou prací zpracovanou libovolnou technikou. Tématem je duševní zdraví a nemoc.

Více informací v přiloženém letáčku.

Soubor ke stažení: Jiný svět - diagnóza: umění

Zdroj: Helpnet

 

30. července 2013

Můžeš

Na našem trhu časopisů existuje řada specializovaných časopisů, které se věnují problematice zdravotně postižených. Jedním z nich je i časopis Můžeš.

Časopis i web vydává Sdružení přátel Konta Bariéry ve spolupráci s Nadací Charty 77. Časopis vychází již více než patnáct let, vždy první den v měsíci. Počet stran je 40. Jeho cílová skupina pokrývá témě celou sociální oblast od seniorů až po mentální postižení či problematiku nevidomých. Což je možná trochu nevýhoda, neboť rozsah témat je opravdu velký. Tento nedostatek Můžeš vyvažuje tím, že každé číslo obsahuje určité nosné téma, kterému se podrobněji věnuje (např. dobrovolnictví, počítače pomáhají, mentálně postižení). Časopis přináší handicapovaným lidem informace a pomoc v oblasti zdravotní, právní a ekonomické. V časopise se také pravidelně zabývají konkrétními příklady, kde Konto Bariéry finančně pomáhá. Roční předplatné činí 240,- Kč (tedy 20 Kč za číslo), zvýhodněné dvouleté předplatné je 380,- Kč.

Časopis Můžeš vychází také na webu a to na adrese www.muzes.cz. Jeho webové stránky přinášejí první polovinu měsíce zkrácené verze článků, poté plné texty. Aktuálně informuje o akcích, legislativních změnách a poskytuje prostor k diskusi na závažná společenská témata. Archiv všech čísel do roku 2007 naleznete na adrese http://www.muzes.cz/casopis/2013.

Zdroj: Helpnet

 

26. července 2013

Vyšlo nové číslo bulletinu Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Mimo jiné přináší rozhovor s poslankyní Lenkou Kohoutovou o novele zákona o zaměstnanosti.

Bulletin je k dispozici na stránkách Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Zdroj: Helpnet

 

8. července 2013

Psychiatři mají plno, Češi spoléhají na antidepresiva

Zhruba pět procent Čechů užívá antidepresiva. Vyplývá to ze statistik elektronických zdravotních knížek (EZK), v nichž jsou v anonymní podobě uložena zdravotní data 2,5 miliónu lidí, tedy přibližně čtvrtiny české populace.

Více zde...

 

22. června 2013

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2013

Plánovaný rozpočet Sociálního centra denních aktivit Iskérka na rok 2013 byl 2.201.120,- Kč. Z Ministerstva práce a sociálních věcí získala Iskérka o.p.s. dotaci na službu ve výši 614.000,- Kč (27,9 % rozpočtu). Získaná dotace by nestačila ani na pokrytí omezeného provozu. Díky iniciativě zástupců Zlínského kraje se podařilo získat účelovou neinvestiční dotaci ve výši 196.000,- Kč ze Zlínského kraje. Dotace byla poskytnuta na projekt "Sociální rehabilitace". Jejím účelem je financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociální služby dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

zlinsky kraj

 

12. června 2013

Sdružení Práh

Pomáhá lidem se schizofrenií a těžkými depresemi. Poskytují svým uživatelům mimo jiné centrum denních služeb, společné chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny. Napomáhají klientům hledat zaměstnání na otevřeném trhu práce i samostatné bydlení a nabízí ještě mnoho dalších služeb. Blíže si také představíme několik klientů tohoto sdružení. http://www.prah-brno.cz

Reportáž ČT zde...

 

5.června 2013

Do svého týmu hledáme pracovníka na pozici Sociální pracovník

Uzávěrka žádostí je 19.6.2013.

Více zde...

 

3.června 2013

Petice na podporu Deklarace platformy pro transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním

Obsahem Deklarace jsou návrhy na vytvoření systému péče o lidi s duševním onemocněním, kde bude propojena péče zdravotní a sociální tak, aby péče byla co nejvíce poskytována v přirozeném prostředí těchto lidí. To znamená vytvořit síť služeb, které nabídnou těmto lidem např. chráněné nebo podporované bydlení, možnost zaměstnání, využití volného času atd. Veškerá péče o lidi s duševním onemocněním má být zaměřena na respekt k jejich právům a názorům, mají mít možnost zapojit se do vytváření a rozhodování o tomto systému. Petici můžete podepsat v Iskérce o.p.s. na adrese Chodská 537 od po - pá od 08.00 - 14.00.hod.

Více zde... Podpisový arch zde... Stručný výtah Deklarace Deklarace

 

27. května 2013

Informace o systému "Spotřebitelský ombudsman"

Jedná se o systém, který za pomocí kontaktních míst na živnostenských úřadech (celkem 227 obecních živnostenských úřadů) a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní oklamaným a zneužitým spotřebitelům (zejména seniorům) efektivně, rychle a bezplatně se domoci svých spotřebitelských práv. Spotřebitelský ombudsman je zaveden za účelem okamžitého řešení problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích akcí.

Více zde...

 

Výběrové řízení - pro Sociální centrum denních aktivit Iskérka hledáme pracovníka na pozici Peer konzultanta

Zájemci posílejte životopisy s motivačním dopisem do 18. 4. 2013 na e-mailovou adresu - info@iskerka.cz

nebo na korespondenční adresu Iskérka o.p.s., Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Bližší informace získáte u Bc. Terezy Tiché na tel. č. 774 274 800.

Více informací pro uchazeče zde...

Více o projektu Zapojení peer pracovníků se dozvíte zde.

Reportáž o projektu Zapojení peer pracovníků si můžete prohlédnout zde.

 

11. května 2013

Seriál: Jak pomoci lidem najít Vlastní cestu

Česká televize začíná vysílat sérii pětiminutových pořadů s názvem Vlastní cestou. Až do července v něm bude diváky seznamovat s příběhy lidí, kteří se ocitli ve špatné životní situaci a našli z ní cestu ven. Pomohly jim v tom projekty financované z Evropského sociálního fondu.

Více zde...

 

8. května 2013

Trendy v péči o duševně nemocné / Komunitní péče

Seminář se uskuteční 16. května v Praze, je určen pro lékaře, studenty a zástupce nestátních neziskových organizací se zaměřením na péči o duševně nemocné.
Seminář se uskuteční 16. května 2013 od 9.00 do 12.00 hod. v privátním klubu Kina MAT, Karlovo náměstí 19, Praha 2.

Více zde...

Pozvánka zde...

 

30. dubna 2013

Jak dopadla reforma psychiatrické péče?

Ředitel Psychiatrického centra Praha a Centra neuropsychiatrických studií Cyril Höschl byl hostem Zity Senkové.
Mlžení a lhaní politiků v médiích, přesně to zajímalo Z. Senkovou.
Prof. Cyril Höschl
V současné době je ředitelem Psychiatrického centra Praha a Centra neuropsychiatrických studií. Přednášel na univerzitách v Kanadě a USA, působí ve vzdělávacích institucích v Dánsku a v Rakousku. Je zasloužilým členem (fellow) britské Royal College of Psychiatrists, členem Učené společnosti České Republiky a mnoha mezinárodních i domácích odborných společností. V lednu 2005 byl zvolen prezidentem Asociace evropských psychiatrů.

Více zde...
Audiorozhovor zde...

 

2. dubna 2013

Reforma psychiatrie

Praha - Reforma psychiatrické péče má vzejít z konsenzu odborníků a dotčených společností, uvedl dnes Jan Bodnár z ministerstva zdravotnictví. Česká republika by podle něj do roku 2020 měla z fondů EU získat 6 miliard korun na reformu psychiatrické péče. Čtyři miliardy mají putovat na modernizaci psychiatrických léčeben, nemocnic s psychiatrickou péčí a na budování komunitních center. Zhruba dvě miliardy pak půjdou na vzdělávání zdravotníků a na kampaň, která má pomoci zbavit klienty psychiatrické péče stigmatu.

Více zde... Videoreportáž zde...

 

26. března 2013

Revoluční léčba schizofrenie. Proč ji VZP zatím nechce hradit?

Praha - Schizofrenie je závažné onemocnění, pokud se však léčí, dá se s ním vcelku normálně žít. Každý záchvat je přesto pro pacienta velmi nebezpečný. Čeští lékaři vymysleli způsob, jak nečekanému výbuchu psychózy zabránit. Pacientům stačí být ve spojení s lékaři pomocí telefonu. Zdravotní pojištovny však projekt s názvem Itareps zatím proplácet nechtějí. Na téma se zaměřil reportér Filip Černý z Reportérů ČT.

Více zde... Videoreportáž zde...

 

24. března 2013

ZAOSTŘENO 2013 ... na kouzlo obyčejností

Integrační zážitkový kurz se uskuteční v srpnu, přihlášku je třeba poslat do 18. dubna 2013, zájem bývá veliký.

Chcete se zastavit, ale nemáte na to čas?
Chtěly by vaše ruce něco dělat, ale vaše hlava už neví, že to jde?
Zajímá vás, jak vypadají obyčejné věci na druhý pohled?
Marně vzpomínáte jaké bylo být dítětem?

Více zde...

 

23. března 2013

Šance na aktivní život

Projekt hodonínské organizace Svazu tělesně postižených v České republice přijímá osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském a Zlínském kraji, kterým může pomoci při hledání práce a zvyšování kompetencí k nalezení a udržení zaměstnání.

Více zde...

 

23. března 2013

Vyšlo první číslo bulletinu NFOZP

Každé dva měsíce hodlá Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v bulletinu informovat o změnách v legislativě, výstupech z akcí, o nichž stojí za to si přečíst, tipy na připravované akce. První číslo bulletinu si můžete přečíst na stránkách NFOZP.

 

13.března 2013

INKOS - internetová korespondenční soutěž

Již desátý ročník soutěže, určené lidem se zdravotním postižením, kteří chtějí soutěžit, bavit se, vítězit, ale také se něco nového dozvědět, vyhlásila Krajská knihovna Vysočiny. Odpovídat na otázky mohou do 31. března.

Odměny do soutěže věnovaly Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování z Tasova a Krajská knihovna Vysočiny. Podrobnosti o soutěži jsou na stránkách knihovny: www.kkvysociny.cz.

Více zde...

 

7. března 2013

Helpnet i INSPO: Jak hledat práci na internetu

Od dnešního dne přibyla na úvodní stránce Helpnetu v levém sloupci rubrika s aktuálními nabídkami zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Jde o inzeráty z portálu Práce.cz. Tento portál se stal rovněž partnerem sekce na konferenci INSPO, která se uskuteční v sobotu 16. března v Kongresovém centru Praha. Jeho představitel přiblíží účastníkům možnosti, jak hledat práci prostřednictvím internetu.

Více zde...

 

26. února 2013

JAROSLAV BAIER, který pomáhá Iskérce, se stal právníkem roku 2012 v kategorii PRO BONO

Pan Baier pochází z Rožnova pod Radhoštěm. Před více než dvěma roky nabídl občanskému sdružení Iskérka právní pomoc. Přes mladý věk si uvědomuje sociální poslání advokacie a bezplatných právních služeb. Neváhali jsme se tedy na něj obrátit s právními záležitostmi, které naše sdružení řešilo a stále řeší. Z důvodů náročného povolání a pracovního vytížení poskytuje tyto služby v podstatě ve volném čase, což mnohdy obnáší práci po pracovní době a během víkendů.

Více zde...

 

19. února 2013

MPSV: Hledáme řešení, jak pomoci sociálním službám

Z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí letos putuje na podporu sociální služeb 6,05 miliardy korun. Resort v dotacích rozdělí o 360 milionů korun méně než za celý loňský rok. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR říká, že je potřeba dalších 490 miliónů korun, zejména na individuální projekty. Po jednání s ministryní Ludmilou Müllerovou se zástupci asociace a krajů shodli na tom, že je potřeba více zapojit kraje do dotačního řízení a přehodnotit potřebnost a efektivitu služeb v jednotlivých krajích. Další jednání je naplánováno na březen.

Více zde...

 

13. února 2013

V rožnovské Iskérce bylo živo

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: Desítky zvědavců si v úterý 12. února 2013 nenechaly ujít den otevřených dveří v Centru na podporu duševního zdraví občanského sdružení Iskérka v Rožnově pod Radhoštěm. Od rána až do pozdního odpoledne panovala v zařízení, kde se věnují sociální práci s psychicky nemocnými lidmi, více než vřelá nálada. Návštěvníci si mohli nejen prohlédnout prostory, ve kterých klienti Iskérky tráví svůj volný čas, ale rovněž se s některými z nich pobavit, třeba jen tak, o životě.

Více zde...

Více fotografií zde Více fotografií zde

 

11. února 2013

Rožnovská Iskérka otevírá svou náruč

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: Den otevřených dveří připravuje na úterý 12. února 2013 občanské sdružení Iskérka pomáhající v integraci psychicky nemocným. Centrum na podporu duševního zdraví v Rožnově pod R. na ulici Chodské bude všem zvědavcům a zájemcům o problematiku socializace klientů s psychickým handicapem prakticky od rána až do pozdního odpoledne k dispozici. Zdaleka však nepůjde jen o pouhé nazírání do prázdných prostor. Kromě odborného výkladu a možnosti popovídání si přímo s klienty centra, se chystá i neotřelý program.

Více zde...

 

7. února 2013

Poskytovatelům sociálních služeb také letos hrozí omezení provozu

Domov Kamarád, Iskérka, Charita Valašské Meziříčí, ale i menší poskytovatelé sociálních služeb. A jejich klienti. Ti všichni se bohužel i v letošním roce budou potýkat s nedostatkem financí ohrožujícím jejich provoz. Ministerstvo práce a sociálních věcí už rozdělilo dotace a obecně lze říci: proti roku 2012 jde o propad v řádech desítek procent.

Více zde...

 

30. ledna 2013

NEJKRÁSNĚJŠÍ AUTOPORTRÉT - výtvarná soutěž pro osoby se zdravotním postižením

Namalujte svůj autoportrét na formát A4 jakoukoliv výtvarnou technikou (tempera, akvarel, kresby tužkou, uhlem, tuší, propiskou, fixem, pastelkami a jinými klasickými výtvarnými prostředky) a zašlete do 30.6.2013 nejlépe doporučeně na adresu: Dobré místo, o.s. Klánova 300/62 147 00 - Praha 4 Do obálky ke svému autoportrétu přiložte i krátký životopis o sobě - tj. jméno, datum a místo narození, adresu, pokud máte - tak i e-mailovou adresu (popřípadě telefon) a pár vět o svých zájmech a životě.

Veškeré informace najdete zde...

 

30. ledna 2013

Za tuto reportáž vyhrál její autor celoevropskou novinářskou cenu v kategorii zdravotnictví.

Psychiatrická léčebna v Bohnicích měsíčně přijme asi 500 pacientů. Většina se dřív či později uzdraví. Ti nejtěžší končí v pavilonu číslo 14. Jeho zdi už zažily ledacos, nikdo tu ale nepamatuje pacienta, jako je Ivan Kaliáš. Tohle je příběh člověka, který se propadl do nejhlubších temnot lidské duše. A ošetřovatele, který mu pomohl najít cestu zpět.

Více zde...

 

22. ledna 2013

Helpnet na Rádiu Applaus

Hodinové povídání s šéfredaktorem Jaroslavem Wintrem proběhne internetovým etérem v pondělí 28. ledna od 20 hodin. O povídání více zde...

Tématem bude portál Helpnet, literární soutěž Internet a můj handicap, konference INSPOa kdoví, s čím ještě vyrukuje moderátorka pořadu Barbora Klárová. Rádio Applaus si lze nastavit na počítači i mobilu, návod je na stránkách rádia.

Více zde...

 

22. ledna 2013

Máte dluhy a nevíte si s nimi rady - bezplatné poradenství

Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory poskytuje více než dva roky mj. i poradenství v této oblasti bezplatně. Je podpořena Nadací Taťány Kuchařové Krása pomoci.

Poradnu mohou využít lidé se zdravotním znevýhodněním, dlouhodobě nemocní, senioři a jejich blízcí. Pracovníci této Poradny se snaží hledat co nejefektivnější východisko z této složité situace, ale velmi často je osobní bankrot jediným řešením. Hůře jsou na tom však lidé, kteří podmínky osobního bankrotu nesplní. I těm se však Poradna snaží pomoci.

Poradna od listopadu 2012 sídlí nově na adrese Wurmova 7 v Olomouci, telefonní čísla a email zůstaly však stejné; a to 774 724 877; 587 406 126 a olomouc@iporadna.cz.

Více zde...

 

2. ledna 2013

ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY LINKY PSYCHOPOMOCI

Linku psychopomoci je nyní možné kontaktovat i formou CHATU každé pracovní pondělí a pátek od 10 do 13 hod.,dále každou pracovní středu od 15 do 18 hod. Chatové poradenství je k dispozici na této adrese: www.elinka.iporadna.cz Linka psychopomoci na poskytování této formy služby spolupracuje s dalšími organizacemi poskytující službu telefonické krizové intervence.

Více zde... a také zde...

 

19. prosince 2012

2. Adventní koncert podpořil Iskérku

Obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm a blízkého okolí opět dokázali, že mají srdce na správném místě. Řada z nich si totiž v neděli 9. prosince nenechala ujít v pořadí již 2. Adventní koncert v kostele Všech svatých s vědomím, že výtěžek z něj podpoří klienty místního Sociálního centra denních aktivit Iskérka, které se věnuje lidem s duševním onemocněním.

Více...

 

19. prosince 2012

Rožnovská Iskérka míří do televize

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: Občanské sdružení Iskérka z Rožnova pod Radhoštěm sdružující a podporující od roku 2004 duševně nemocné, nabývá na svém významu. Již ve čtvrtek 20. prosince mu část svého hlavního vysílacího času od 19.35 hod. věnuje Tv Noe, která o aktivitách Iskérky uvede nedávno natočený emotivní dokument.

Více...

 

14. prosince 2012

Směr nového života

Projekt občanského sdružení No Limits nabízí uplatnění zájemcům o stabilní práci z řad zdravotně postižených osob z Jihomoravského, Zlínského a Jihočeského kraje.

Nutnost proškolení v termínu 7.1. - 29.1. 2012

Více...

 

12. prosince 2012

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V ZUBŘÍ

Ve čtvrtek 13. 12. v 16.00 hodin bude slavnostně otevřena vernisáž Vánoční výstavy, která se podobně jako v minulých letech uskuteční v Muzeu na Petrohradě. Nejvýraznější část expozice tvoří vánoční aranžmá z rukou floristek zuberského květinářství Lucida. Vstupní část Muzea na Petrohradě pak bude patřit výrobkům z dílny občanského sdružení Iskérka z Rožnova pod Radhoštěm, patchworkovým předmětům od Pavly Petřekové a vánočním korálkovým ozdobám Martiny Smočkové. Výstava bude doplněna reprodukcemi vánočních přání dětí ze ZŠ Zubří, které každoročně připravují v rámci charitativních aktivit pro Stonožku. Výstava je prodejní.

Více...

 

6. prosince 2012

BEZBARIÉROVÉ CESTOVÁNÍ S BEZBATOUREM

Cestovní agentura Bezbatour nabízí od listopadu 2012 všem, kteří rádi cestují po krajích českých, přes 20 prověřených hotelů a penzionů z různých koutů Česka. Posláním cestovky je umožnit všem cestovat bez bariér. Zájezdy nabízí osobám se zdravotním postižením, seniorům a rodinám s dětmi.

Všechna zařízení osobně navštívili a podrobně ověřili jejich přístupnost pro osoby se zdravotním postižením.

Další informace naleznete na www.bezbatour.cz

 

6. prosince 2012

SPOLEČNOST PRO VŠECHNY - Pozvánka ke kulatému stolu ve Vsetíně

Diskuze u kulatého stolu je určena především pro poskytovatele sociálních služeb a pro lidi, kteří se dlouhodobě věnují péči o své blízké zdravotně postižené. Tématem diskuse budou možnosti péče a bydlení pro lidi s postižením v přirozeném prostředí a na podporu pečujících osob.

Více...

22. listopadu 2012

Město Rožnov přispělo Iskérce na dofinancování sociální služby

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm poskytlo Občanskému sdružení Iskérka z městského rozpočtu mimořádnou dotaci ve výši 115 tisíc korun.

Více...

 

22. listopadu 2012

Občanskému sdružení Iskérka byla poskytnuta mimořádná účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2012

Plánovaný rozpočet Sociálního centra denních aktivit Iskérka na rok 2012 byl 2 032 066,- Kč. Dotace na službu byla Ministerstvem práce a sociálních věcí nepředpokládaně snížena na pouhých 668 000,- Kč (34% rozpočtu). Získaná dotace by nestačila ani na pokrytí omezeného provozu. )

Více...

 

22. listopadu 2012

Dokument o centru Iskérka získal hlavní ocenění na mezinárodním Festivalu dobrých zpráv 2012

Dokument "Zalepit duši" Jana Hubáčka získal první místo v Hlavní kategorii na mezinárodním Festivalu dobrých zpráv. Festival pořádala ve dnech 16. a 17. 11. 2012 již 5. rokem TV Noe. Odborná porota vybírala asi z 50 snímků. Autor dokumentu získal finanční odměnu, diplom a sošku Noeho.)

Více...

 

14. listopadu 2012

Sdružení BMI vyhlásilo již 9. ročník literární soutěžě o internetu, telefonu a zdravotním postižení

BMI sdružení je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost, a využití moderních technologií v zájmu rozvoje občanské společnosti. Svoje cíle uskutečňuje pomocí řady vzdělávacích, propagačních a popularizačních aktivit jak v České republice, tak i v rámci mezinárodních projektů spolupráce (www.brezen.cz)

Více...

 

1. listopadu 2012

Výstava fotografií Jindřicha Štreita - ŽIVOT MÍSTO ÚSTAVU

Výstava zachycuje osudy lidí s postižením a zároveň umožní nahlédnout a poznat blíže zařízení, která jsou zapojena do procesu transformace ve Zlínském kraji.

Výstava potrvá do 30.11.2012.

Pozvánka ke stažení zde

 

1. listopadu 2012

Nový portál dává prostor lidem se zdravotně-sociálními problémy

Přiblížit život a problémy lidí s handicapem běžné populaci a současně dát těmto lidem možnost se na webu realizovat, ať už psaním článků, blogu nebo zveřejněním uměleckých děl. Tak by se dal ve zkratce popsat cíl nového zdravotně-sociálního internetového portálu Lidé mezi lidmi, jehož provoz byl zahájen na jaře 2012.

Více...

 

1. listopadu 2012

Napiš, co je život - publicisticko-literární soutěž pro handicapované

Občanské sdružení Dobré místo, provozovatel portálu www.Lidemezilidmi.cz, vyhlašuje publicisticko-literární soutěž pro osoby se zdravotním postižením. Autor vítězného díla bude moci v případě svého zájmu získat pracovní místo jako redaktor tohoto portálu. Na další autory, kteří se v jednotlivých kategoriích umístí na prvních třech místech, čekají věcné ceny.

Více...

 

22. října 2012

Všesvatské květinové vazby pomohou Iskérce

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za finanční dar z dražby květinových vazeb, která byla součástí tradičního Všesvatského jarmarku 2012. Dražba proběhla v sobotu 20. října na Masarykově náměstí v rámci soutěže "O nejkrásnější podzimní květinovou vazbu". Poděkování patří všem jednotlivcům i květinářským firmám, kteří se do soutěže přihlásili, ale i těm, kteří se dražby zúčastnili. Zároveň děkujeme pořádající organizaci
T klubu - kulturní agentuře a městu Rožnov.

Darovaná částka ve výši 4.000,- Kč bude použita na dovybavení vnitřních prostor Iskérky, kde funguje denní centrum pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním.

Alena Jbaili, Iskérka - o.s.

 

23. srpna 2012

Poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2012

Plánovaný rozpočet Sociálního centra denních aktivit Iskérka byl na rok 2012 2 032 066,- Kč. Dotace na službu byla Ministerstvem práce a sociálních věcí nepředpokládaně snížena na pouhých 668 000,- Kč (34% rozpočtu). Získaná dotace by nestačila ani na pokrytí omezeného provozu. Díky iniciativě vedení města Rožnov a zástupců Zlínského kraje se podařilo vyjednat zvýšení dotace z MPSV na 868 000,- Kč (tedy 42% částky potřebné k zajištění plného provozu sociální služby) a získat mimořádnou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 135.000,- Kč ze Zlínského kraje. Dotace ze Zlínského kraje byla poskytnuta na projekt "Sociální rehabilitace".Jejím účelem je financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociální služby dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

Alena Jbaili, Iskérka - o.s.

© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář