Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmFinancování Iskérka o.p.s.

FINANČNÍ DOTACE 2022

Pověření k k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu zde.

 

 

Projekt

 

OBNOVA A ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - III.

je spolufinancován Evropskou unií

 

Cílem projektu Realizace projektu rozšíří zázemí o nový skleník s celoročním provozem, zkvalitní vybavení pro pracovníky v přímé péči o jednu novou multifunkční tiskárnu sloužící pro celé pracoviště a navíc dojde k pořízení nového elektro kola pro výkon sociální rehabilitace v terénu.

 

Registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0017171

 

Zkrácený název projektu:

Obnova a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby - III.

 

Číslo programu: 06

 

Název programu: Integrovaný regionální operační program

 

Číslo výzvy: 100/06_16_072/CLLD_16_01_004

 

Název výzvy:15. výzva MAS Rožnovsko, z.s.-IROP-Sociální služby-IROP

 

Předpokládané datum zahájení: 10.11.2021

 

Předpokládané datum ukončení: 30.06.2023

 

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 19,70

 

Celkový rozpočet:283.000,00 Kč

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

 

 

Projekt

 

OBNOVA A ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - II.

je spolufinancován Evropskou unií

 

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované sociální služby pro danou cílovou skupinu. Cíle bude dosaženo prostřednictvím obnovy a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby - dojde k nákupu a obnově vybavení pro realizaci rehabilitačních aktivit v rámci poskytované služby sociální rehabilitace, dále bude poskytování terénní služby efektivnější pružnější a kvalitnější a to díky pořízení nového automobilu včetně externího navigačního systému.

 

Registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011754

 

Zkrácený název projektu:

Obnova a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby - II.

 

Číslo programu: 06

 

Název programu: Integrovaný regionální operační program

 

Číslo výzvy: 100/06_16_072/CLLD_16_01_004

 

Název výzvy:5.výzva MAS Rožnovsko, z.s. -IROP-Sociální služby

 

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2019

 

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

 

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 26,00

 

Celkový rozpočet: 985 108 Kč

 

EVROPSKÁ UNIE

 

Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Integrovaný regionální operační program


 

Zvýšení dostupnosti sociální služby a rozšíření kapacity - Iskérka sociální rehabilitace, spolufinancován Evropskou unií

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016111

 

Stručný obsah:

Projekt řeší výkon sociální služby - sociální rehabilitace v organizaci Iskérka o. p. s., která působí na území MAS Rožnovsko, čímž reaguje na aktuální potřebu provázanosti sociální a zdravotní péče v kontextu probíhající reformy psychiatrické péče.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšit život lidem ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučeným a lidem s duševním onemocněním tím, že se zlepší kvalita, dostupnost
a provázanost potřebných zdravotních a sociálních služeb.

 

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022

 

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, číslo: D/0849/2022/SOC ve výši 3 258 090,00 Kč je určena na úhradu uznatelných nákladů dle Programu, které prokazatelně vznikly
v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v souvislosti s poskytováním základních činností sociální služby stanovených zákonem o sociálních službách pro příslušný druh a formu sociální služby poskytované na území Kraje nebo pro občany Kraje.

 

zlinsky kraj


Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022

 

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022 (část A) číslo: D/2228/2022/SOC ve výši 255 200,00 Kč je určena na úhradu uznatelných nákladů dle Programu, tj. pouze na úhradu mzdových nákladů včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které vznikly v období od 1.1.2022
do 31.12.2022. Jedná se o náklady na zaměstnance, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách.

 

zlinsky kraj


Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Dotace ve výši 13 000,- Kč je určena na projekt "Týdny pro duševní zdraví" (TDZ)
na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.18/2022. Cílem projektu je zprostředkovávat široké veřejnosti informace o duševním zdraví, duševních nemocech
a přispívat ke zlepšení postoje k duševně nemocným, snižovat stigmatizaci nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši. Programy budou probíhat v září a v říjnu
v Rožnově pod Radhoštěm. Uspořádáním akce se připojujeme k celorepublikové akci Týdny pro duševní zdraví.

 


Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2022

Dotace ve výši 20 000,- Kč je učena na krytí části uznatelných nákladů, které poskytovateli prokazatelně vzniknou při poskytování sociální služby: Iskérka-sociální rehabilitace, Identifikátor služby 9262988 a na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.


Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Finanční podpora (vyrovnávací platba) ve výši 207 000,- Kč je určena na poskytování sociální služby sociální rehabilitace na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.11/2022. Vyrovnávací platba je určena ke krytí rozdílu mezi uznatelnými výdaji, které poskytovateli vzniknou prokazatelně s poskytováním sociální služby na území Mikroregionu nebo prokazatelně pro občany členů Mikroregionu. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

 


 


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář