Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmFinancování Iskérka o.p.s.

FINANČNÍ DOTACE 2020

Pověření k k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu zde.

 

 

Projekt

 

OBNOVA A ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - II.

je spolufinancován Evropskou unií

 

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované sociální služby pro danou cílovou skupinu. Cíle bude dosaženo prostřednictvím obnovy a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby - dojde k nákupu a obnově vybavení pro realizaci rehabilitačních aktivit v rámci poskytované služby sociální rehabilitace, dále bude poskytování terénní služby efektivnější pružnější a kvalitnější a to díky pořízení nového automobilu včetně externího navigačního systému.

 

Registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011754

 

Zkrácený název projektu:

Obnova a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby - II.

 

Číslo programu: 06

 

Název programu: Integrovaný regionální operační program

 

Číslo výzvy: 100/06_16_072/CLLD_16_01_004

 

Název výzvy:5.výzva MAS Rožnovsko, z.s. -IROP-Sociální služby

 

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2019

 

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

 

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 14,00

 

Celkový rozpočet: 956.108 Kč

 

EVROPSKÁ UNIE

 

Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Integrovaný regionální operační program

 

 

 

Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0011745

 

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 

Prioritní osa:

2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

 

Investiční priorita:

2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

 

Období realizace:

1/2020 - 3/2022

 

Celkový rozpočet:

105 634 541,52 Kč

 

Stručný obsah:

Projekt chce podpořit zajištění dostupnosti služeb sociální rehabilitace a tím i návaznost poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním postižením na území Zlínského kraje. Rozvojem služeb sociální rehabilitace bude možné zajistit podporu osob se zdravotním postižením k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Rozvoj služeb bude směřován do oblastí, kde dosud chybí a kde se v současné době objevuje vzrůstající potřeba podpory osob, které zde žijí.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje do konce roku 2021 a současně prostřednictvím evaluace podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb.

 

Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:

. zajištění dostupnosti a efektivity služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje;

. podporu služeb sociální rehabilitace v návaznosti na potřebu rozšíření kapacit sítě
v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním vyloučením;

. zvýšení prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu;

. pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, zejména osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním) při jejich integraci do společnosti, zejména při vstupu nebo návratu na trh práce;

. podpora pečujících osob při udržení pracovního uplatnění, popřípadě návratu na trh práce.

 

Cílová skupina:

 

Osoby se zdravotním postižením

 

Aktivity projektu

  1. Prostřednictvím projektu budou podpořeny služby ambulantní a terénní sociální rehabilitace, které se zaměřují na podporu integrace osob se zdravotním postižením. Předpokládaný rozvoj služeb sociální rehabilitace je spojen s očekávaným nárůstem pracovních úvazků (přibližně o 7 úvazků), což umožní a povede k nárůstu počtu podpořených klientů a také ke zvýšení kapacity podpořených služeb v průběhu realizace projektu. Nárůst počtu podpořených úvazků bude vycházet z procesu plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji, definovaných každý rok v Akčních plánech rozvoje sociálních služeb, resp. v sítích sociálních služeb.
  2. Zajištění evaluačního procesu, spojeného s mapováním, metodickou podporou
    a hodnocením každé služby ve vztahu ke službou řešeným problémům a potřebám vybraných uživatelů služeb.

 

Kontaktní osoby:

 

Ing. Silvia Duchoňová - projektový manažer

tel.: +420 577 043 792

e-mail: silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

 

Karel Unzeitlich DiS. - finanční manažer

tel.: +420 577 043 781

e-mail: karel.unzeitlich@kr-zlinsky.cz

 

Bc. Marcela Zárubová - odborný koordinátor (projektová oblast)

tel.: +420 577 043 841

e-mail: marcela.zarubova@kr-zlinsky.cz

 

Bc. Zora Vítková - odborný koordinátor (sociální oblast)

tel.: +420 577 043 318

e-mail: zora.vitkova@kr-zlinsky.cz


 

 


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář