Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmFinancování Iskérka o.p.s.

FINANČNÍ DOTACE 2020

Pověření k k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu zde.

 

 

Projekt

 

OBNOVA A ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - II.

je spolufinancován Evropskou unií

 

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované sociální služby pro danou cílovou skupinu. Cíle bude dosaženo prostřednictvím obnovy a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby - dojde k nákupu a obnově vybavení pro realizaci rehabilitačních aktivit v rámci poskytované služby sociální rehabilitace, dále bude poskytování terénní služby efektivnější pružnější a kvalitnější a to díky pořízení nového automobilu včetně externího navigačního systému.

 

Registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011754

 

Zkrácený název projektu:

Obnova a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby - II.

 

Číslo programu: 06

 

Název programu: Integrovaný regionální operační program

 

Číslo výzvy: 100/06_16_072/CLLD_16_01_004

 

Název výzvy:5.výzva MAS Rožnovsko, z.s. -IROP-Sociální služby

 

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2019

 

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2021

 

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 23,00

 

Celkový rozpočet: 985 108 Kč

 

EVROPSKÁ UNIE

 

Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Integrovaný regionální operační program

 

 

 

Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0011745

 

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 

Prioritní osa:

2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

 

Investiční priorita:

2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

 

Období realizace:

1/2020 - 3/2022

 

Celkový rozpočet:

105 634 541,52 Kč

 

Stručný obsah:

Projekt chce podpořit zajištění dostupnosti služeb sociální rehabilitace a tím i návaznost poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním postižením na území Zlínského kraje. Rozvojem služeb sociální rehabilitace bude možné zajistit podporu osob se zdravotním postižením k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Rozvoj služeb bude směřován do oblastí, kde dosud chybí a kde se v současné době objevuje vzrůstající potřeba podpory osob, které zde žijí.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje do konce roku 2021 a současně prostřednictvím evaluace podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb.

 

Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:

. zajištění dostupnosti a efektivity služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje;

. podporu služeb sociální rehabilitace v návaznosti na potřebu rozšíření kapacit sítě
v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním vyloučením;

. zvýšení prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu;

. pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, zejména osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním) při jejich integraci do společnosti, zejména při vstupu nebo návratu na trh práce;

. podpora pečujících osob při udržení pracovního uplatnění, popřípadě návratu na trh práce.

 

Cílová skupina:

 

Osoby se zdravotním postižením

 

Aktivity projektu

  1. Prostřednictvím projektu budou podpořeny služby ambulantní a terénní sociální rehabilitace, které se zaměřují na podporu integrace osob se zdravotním postižením. Předpokládaný rozvoj služeb sociální rehabilitace je spojen s očekávaným nárůstem pracovních úvazků (přibližně o 7 úvazků), což umožní a povede k nárůstu počtu podpořených klientů a také ke zvýšení kapacity podpořených služeb v průběhu realizace projektu. Nárůst počtu podpořených úvazků bude vycházet z procesu plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji, definovaných každý rok v Akčních plánech rozvoje sociálních služeb, resp. v sítích sociálních služeb.
  2. Zajištění evaluačního procesu, spojeného s mapováním, metodickou podporou
    a hodnocením každé služby ve vztahu ke službou řešeným problémům a potřebám vybraných uživatelů služeb.

 

Kontaktní osoby:

 

Ing. Silvia Duchoňová - projektový manažer

tel.: +420 577 043 792

e-mail: silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

 

Karel Unzeitlich DiS. - finanční manažer

tel.: +420 577 043 781

e-mail: karel.unzeitlich@kr-zlinsky.cz

 

Bc. Marcela Zárubová - odborný koordinátor (projektová oblast)

tel.: +420 577 043 841

e-mail: marcela.zarubova@kr-zlinsky.cz

 

Bc. Zora Vítková - odborný koordinátor (sociální oblast)

tel.: +420 577 043 318

e-mail: zora.vitkova@kr-zlinsky.cz


Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Finanční podpora (vyrovnávací platba) ve výši 191 000,- Kč je určena na poskytování sociální služby sociální rehabilitace na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.14/2020/SMR. Vyrovnávací platba je určena ke krytí rozdílu mezi uznatelnými výdaji, které poskytovateli vzniknou prokazatelně s poskytováním sociální služby na území Mikroregionu nebo prokazatelně pro občany členů Mikroregionu. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

 


Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Dotace ve výši 10 000,- Kč je určena na projekt "Týdny pro duševní zdraví" (TDZ) na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.24/2020/SMR. Cílem projektu je zprostředkovávat široké veřejnosti informace o duševním zdraví, duševních nemocech
a přispívat ke zlepšení postoje k duševně nemocným, snižovat stigmatizaci nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši. Programy budou probíhat v září a v říjnu
v Rožnově pod Radhoštěm. Uspořádáním akce se připojujeme k celorepublikové akci Týdny pro duševní zdraví.


 

Dotace z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Finanční dotace ve výši 13 000, - Kč je určena na úhradu uznatelných nákladů při poskytování sociální služby sociální rehabilitace v souladu s "Zásadami kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko"
a na to navazujícího schváleného "Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2020", které prokazatelně vznikly v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Finanční dotace pokrývá pouze část rozdílu veškerých nákladů dosažených při realizaci tohoto závazku neboli část vyrovnávací platby.


 

Dotace ze státního rozpočtu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID_19 č. P/2020/3193

Dotace ve výši 144 280, - Kč je učena na úhradu mimořádných odměn za práci v období aplikací opatření proti onemocnění COVID_19 nebo z důvodů vystavení riziku nákazy při kontaktu s jinými osobami.


 


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář