Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmFinancování Iskérka o.p.s.

FINANČNÍ DOTACE 2016

Pověření k k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu zde.

 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776

 

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 

Prioritní osa:

2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

 

Investiční priorita:

2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

 

Období realizace:

7/2016 - 6/2020

 

Celkový rozpočet:

459 549 999,30 Kč

 

Stručný obsah:

Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi (osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Jedná se zejména o služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj 4 druhů sociálních služeb na území Zlínského kraje do konce roku 2019 a současně podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím evaluace.

Vybranými druhy sociálních služeb jsou: osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace (pouze ambulantní a terénní forma) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 

Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:

- zajištění dostupnosti a efektivity vybraných sociálních služeb;

- podporu vybraných služeb v návaznosti na rozšíření kapacit sítě v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním vyloučením;

- zvýšená prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu;

- pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi - osoby pečující o malé děti a rodiče samoživitelé) při jejich integraci do společnosti, zejména při vstupu nebo návratu na trh práce.

 

Cílové skupiny:

-          Osoby se zdravotním postižením

-          Osoby pečující o malé děti

-          Rodiče samoživitelé

 

Aktivity projektu

  1. Zajištění dostupných a rozvíjejících se sociálních služeb návazných na probíhající transformační procesy v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením, tak transformační procesy v systému péče o ohrožené rodiny s dětmi.
  2. Zajištění evaluačního procesu, spojeného s mapováním, metodickou podporou a hodnocením každé služby ve vztahu ke službou řešeným problémům a potřebám vybraných uživatelů služeb. Tuto aktivitu budou doprovázet workshopy, jež se stanou vhodným prostředím pro výměnu příkladů dobré praxe mezi poskytovateli služeb a dalšími odborníky.

 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Finanční podpora ve výši 3 702 548,- Kč na poskytování sociální služby dle Pověření na úhradu způsobilých nákladů v souvislosti s poskytováním základních činností sociální služby stanovených zákonem o sociálních službách pro příslušný druh a formu sociální služby poskytované na území Kraje nebo pro občany Kraje, které prokazatelně vznikly
v období od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017. Přidělená finanční podpora bude Poskytovateli sociální služby vyplácena ve třech zálohách - 1. záloha ve výši 1 074 666,00 Kč na období 8/2016 - 12/2016, 2.záloha ve výši 1 313 941,00 Kč na období 1/2017 - 31.7.201, 3. záloha ve výši 1 313 941,00 Kč na období 8/2017 - 12/2017.


Pověření k k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu zde.


Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 číslo: D/0212/2016/SOC

Finanční podpora ve výši 1 668 300,- Kč je učena na úhradu nákladů spojených se základními činnostmi sociální služby na období 1.1.2016 - 31.12.2016. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Ke dni 31.7.2016 byla podepsána Dohoda o ukončení Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje z programu ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 číslo: D/0212/2016/SOC z důvodu vstupu Iskérky o.p.s. do Individuálního projektu
Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji od 1.8.2016.
Poskytnutá a vyúčtovaná dotace od 1.1.2016 - 31.7.2016 byla ve výši 1 000 980 Kč.zlinsky kraj


Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Finanční podpora (vyrovnávací platba) ve výši 500 000,- Kč je určena na poskytování sociální služby Sociální rehabilitace. Poskytnutá dotace je určena ke krytí rozdílu mezi uznatelnými náklady, které vzniknou v souvislosti s poskytováním sociální služby na území Mikroregionu nebo prokazatelně pro občany členů Mikroregionu. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.


Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Dotace ve výši 30 000,- Kč je určena na projekt "Týdny pro duševní zdraví" (TDZ), jehož cílem je zprostředkovávat široké veřejnosti informace o duševním zdraví, duševních nemocech a přispívat ke zlepšení postoje k duševně nemocným, snižovat stigmatizaci nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši. Programy budou probíhat v září a v říjnu v Rožnově pod Radhoštěm. Součástí TDZ je dvouměsíční výstava Malby, fučby, tisky a koláže Zdeňka Šimůnka v prostorách Městské knihovny v Rožnově. Uspořádáním akce se připojujeme k celorepublikové akci Týdny pro duševní zdraví.


Neinvestiční dotace z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm

Účelová neinvestiční dotace ve výši 3 000,- Kč je určena na poskytování služby Sociální rehabilitace ambulantní a terénní formou lidem s duševním onemocněním z ORP Frenštát pod Radhoštěm v roce 2016.


Neinvestiční dotace z rozpočtu města Zubří

Finanční dotace ve výši 35 000,- Kč je určena k pokrytí části mzdových nákladů pracovníků v přímé péči, kteří poskytují službu sociální rehabilitace ambulantní a terénní formou dospělým lidem s duševním onemocněním z města Zubří v roce 2016.


Neinvestiční dotace z rozpočtu obce Zašová

Finanční dotace ve výši 6 000,- Kč je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální rehabilitace. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.


Neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mořkov

Finanční dotace ve výši 11 900,- Kč je určena na částečnou úhradu mzdových nákladů pracovníků v přímé péči, kteří poskytují přímou podporu klientovi v Mořkově. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.


DARY OBCÍ 2016

Obec Poličná

Finanční dar ve výši 5 000,- Kč je určen na sociální rehabilitaci občana obce Poličná.


Obec Leskovec

Finanční dar ve výši 2 000,- Kč na činnost organizace. Dar je poskytnut na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

 © Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář