Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmFinancování Iskérka o.p.s.

FINANČNÍ DOTACE 2017

Pověření k k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu zde.

 

 

Projekt

 

OBNOVA A ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

je spolufinancován Evropskou unií

 

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované sociální služby pro danou cílovou skupinu. Cíle bude dosaženo prostřednictvím obnovy a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby. V projektu dojde k nákupu a obnově vybavení pro realizaci rehabilitačních aktivit v rámci poskytované služby sociální rehabilitace, bude pořízen nový automobil pro poskytování terénní sociální služby, dojde k vybavení zázemí jak pro zaměstnance, tak pro klienty (cílovou skupinu).

 

Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002269

 

Zkrácený název projektu:

Obnova a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby

 

Číslo programu: 06

 

Název programu: Integrovaný regionální operační program

 

Číslo výzvy: 06_16_040

 

Název výzvy: 30. Výzva IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) - SC2.1

 

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2016

 

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2017

 

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 16,00

 

Celkový rozpočet: 2.563.754,-

 

EVROPSKÁ UNIE

 

Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Integrovaný regionální operační program

 

 

 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776

 

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 

Prioritní osa:

2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

 

Investiční priorita:

2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

 

Období realizace:

7/2016 - 6/2020

 

Celkový rozpočet:

459 549 999,30 Kč

 

Stručný obsah:

Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi (osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Jedná se zejména o služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj 4 druhů sociálních služeb na území Zlínského kraje do konce roku 2019 a současně podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím evaluace.

Vybranými druhy sociálních služeb jsou: osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace (pouze ambulantní a terénní forma) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 

Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:

- zajištění dostupnosti a efektivity vybraných sociálních služeb;

- podporu vybraných služeb v návaznosti na rozšíření kapacit sítě v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním vyloučením;

- zvýšená prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu;

- pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi - osoby pečující o malé děti a rodiče samoživitelé) při jejich integraci do společnosti, zejména při vstupu nebo návratu na trh práce.

 

Cílové skupiny:

-          Osoby se zdravotním postižením

-          Osoby pečující o malé děti

-          Rodiče samoživitelé

 

Aktivity projektu

  1. Zajištění dostupných a rozvíjejících se sociálních služeb návazných na probíhající transformační procesy v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením, tak transformační procesy v systému péče o ohrožené rodiny s dětmi.
  2. Zajištění evaluačního procesu, spojeného s mapováním, metodickou podporou a hodnocením každé služby ve vztahu ke službou řešeným problémům a potřebám vybraných uživatelů služeb. Tuto aktivitu budou doprovázet workshopy, jež se stanou vhodným prostředím pro výměnu příkladů dobré praxe mezi poskytovateli služeb a dalšími odborníky.

 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Finanční podpora ve výši 3 702 548,- Kč na poskytování sociální služby dle Pověření na úhradu způsobilých nákladů v souvislosti s poskytováním základních činností sociální služby stanovených zákonem o sociálních službách pro příslušný druh a formu sociální služby poskytované na území Kraje nebo pro občany Kraje, které prokazatelně vznikly
v období od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017. Přidělená finanční podpora bude Poskytovateli sociální služby vyplácena ve třech zálohách - 1. záloha ve výši 1 074 666,00 Kč na období 8/2016 - 12/2016, 2.záloha ve výši 1 313 941,00 Kč na období 1/2017 - 31.7.201, 3. záloha ve výši 1 313 941,00 Kč na období 8/2017 - 12/2017.

 

Dodatek - Smlouva o finanční podpoře 2016-2017 ve výši 94 543,00 Kč v rámci projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK;, reg. č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776,datum uzavření: 11.12.2017.


Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Finanční podpora (vyrovnávací platba) ve výši 325 500,- Kč je určena na poskytování sociální služby Sociální rehabilitace. Poskytnutá dotace je určena ke krytí rozdílu mezi uznatelnými náklady, které vzniknou v souvislosti s poskytováním sociální služby na území Mikroregionu nebo prokazatelně pro občany členů Mikroregionu. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

 


Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Dotace ve výši 35 200,- Kč je určena na projekt "Týdny pro duševní zdraví" (TDZ), jehož cílem je zprostředkovávat široké veřejnosti informace o duševním zdraví, duševních nemocech a přispívat ke zlepšení postoje k duševně nemocným, snižovat stigmatizaci nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši. Programy budou probíhat v září a v říjnu v Rožnově pod Radhoštěm. Uspořádáním akce se připojujeme k celorepublikové akci Týdny pro duševní zdraví.


Neinvestiční dotace z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm

Finanční dotace ve výši 6 000,- Kč je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální rehabilitace pro občany Frenštátu pod Radhoštěm. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.


Neinvestiční dotace z rozpočtu města Zubří

Finanční dotace ve výši 50 000,- Kč je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální rehabilitace pro občany obce Zubří. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.


Neinvestiční dotace z rozpočtu obce Zašová

Finanční dotace ve výši 6 000,- Kč je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální rehabilitace. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.


Neinvestiční dotace z rozpočtu obce Mořkov

Finanční dotace ve výši 30 000,- Kč je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální rehabilitace pro občany obce Mořkov. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.


Finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb, podpory zdraví pro rok 2017

Finanční dotace ve výši 33 000,- Kč je učena financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální rehabilitace pro občany Valašského Meziříčí. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.


Neinvestiční dotace z rozpočtu obce Poličná

Finanční dotace ve výši 20 000,- Kč je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální rehabilitace pro občany obce Poličná. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.


DARY 2017

Dovybavení tvořivých rehabilitačních dílen

 

Společnost Siemens jako sociálně odpovědná společnost podporuje charitativní projekty na pomoc těm, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné životní situace a nemohou si pomoci sami.

 

Naší organizaci poskytla finanční dar ve výši 20 000,- Kč na dovybavení tvořivých rehabilitačních dílen nástroji, pomůckami a speciálními materiály, které umožní rozvoj tvůrčích a jiných schopností klientů.

 


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář