Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmFinancování Iskérka o.p.s.

FINANČNÍ DOTACE 2019

Pověření k k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu zde.

 

 

 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776

 

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 

Prioritní osa:

2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

 

Investiční priorita:

2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

 

Období realizace:

7/2016 - 6/2020

 

Celkový rozpočet:

459 549 999,30 Kč

 

Stručný obsah:

Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi (osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Jedná se zejména o služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj 4 druhů sociálních služeb na území Zlínského kraje do konce roku 2019 a současně podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím evaluace.

Vybranými druhy sociálních služeb jsou: osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace (pouze ambulantní a terénní forma) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 

Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:

- zajištění dostupnosti a efektivity vybraných sociálních služeb;

- podporu vybraných služeb v návaznosti na rozšíření kapacit sítě v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním vyloučením;

- zvýšená prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu;

- pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi - osoby pečující o malé děti a rodiče samoživitelé) při jejich integraci do společnosti, zejména při vstupu nebo návratu na trh práce.

 

Cílové skupiny:

-          Osoby se zdravotním postižením

-          Osoby pečující o malé děti

-          Rodiče samoživitelé

 

Aktivity projektu

  1. Zajištění dostupných a rozvíjejících se sociálních služeb návazných na probíhající transformační procesy v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením, tak transformační procesy v systému péče o ohrožené rodiny s dětmi.
  2. Zajištění evaluačního procesu, spojeného s mapováním, metodickou podporou a hodnocením každé služby ve vztahu ke službou řešeným problémům a potřebám vybraných uživatelů služeb. Tuto aktivitu budou doprovázet workshopy, jež se stanou vhodným prostředím pro výměnu příkladů dobré praxe mezi poskytovateli služeb a dalšími odborníky.

 

Program Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019

 

zlinsky kraj

 

Finanční podpora ve výši 2 913 690 ,- Kč je určena na úhradu způsobilých nákladů
v souvislosti s poskytováním základních činností sociální služby stanovených zákonem
o sociálních službách pro příslušný druh a formu sociální služby poskytované na území Kraje nebo pro občany Kraje, které prokazatelně vznikly v období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019. Přidělená finanční podpora bude Poskytovateli sociální služby vyplácena ve dvou zálohách - 1. záloha k 31.12.2018, 2. záloha k 30.6.2019.


Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Finanční podpora (vyrovnávací platba) ve výši 228 000,- Kč je určena na poskytování sociální služby sociální rehabilitace. Vyrovnávací platba je určena ke krytí rozdílu mezi uznatelnými výdaji, které poskytovateli vzniknou prokazatelně s poskytováním sociální služby na území Mikroregionu nebo prokazatelně pro občany členů Mikroregionu.
Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

 


Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Dotace ve výši 22 000,- Kč je určena na projekt "Týdny pro duševní zdraví" (TDZ), jehož cílem je zprostředkovávat široké veřejnosti informace o duševním zdraví, duševních nemocech a přispívat ke zlepšení postoje k duševně nemocným, snižovat stigmatizaci nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši. Programy budou probíhat v září a v říjnu v Rožnově pod Radhoštěm. Uspořádáním akce se připojujeme
k celorepublikové akci Týdny pro duševní zdraví.


 

 


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář