Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmFinancování Iskérka o.p.s.

FINANČNÍ DOTACE 2021

Pověření k k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu zde.

 

 

Projekt

 

OBNOVA A ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - II.

je spolufinancován Evropskou unií

 

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované sociální služby pro danou cílovou skupinu. Cíle bude dosaženo prostřednictvím obnovy a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby - dojde k nákupu a obnově vybavení pro realizaci rehabilitačních aktivit v rámci poskytované služby sociální rehabilitace, dále bude poskytování terénní služby efektivnější pružnější a kvalitnější a to díky pořízení nového automobilu včetně externího navigačního systému.

 

Registrační číslo projektu:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011754

 

Zkrácený název projektu:

Obnova a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby - II.

 

Číslo programu: 06

 

Název programu: Integrovaný regionální operační program

 

Číslo výzvy: 100/06_16_072/CLLD_16_01_004

 

Název výzvy:5.výzva MAS Rožnovsko, z.s. -IROP-Sociální služby

 

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2019

 

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

 

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 26,00

 

Celkový rozpočet: 985 108 Kč

 

EVROPSKÁ UNIE

 

Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Integrovaný regionální operační program

 

 

 

Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0011745

 

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 

Prioritní osa:

2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

 

Investiční priorita:

2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

 

Období realizace:

1/2020 - 3/2022

 

Celkový rozpočet:

105 634 541,52 Kč

 

Stručný obsah:

Projekt chce podpořit zajištění dostupnosti služeb sociální rehabilitace a tím i návaznost poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním postižením na území Zlínského kraje. Rozvojem služeb sociální rehabilitace bude možné zajistit podporu osob se zdravotním postižením k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Rozvoj služeb bude směřován do oblastí, kde dosud chybí a kde se v současné době objevuje vzrůstající potřeba podpory osob, které zde žijí.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje do konce roku 2021 a současně prostřednictvím evaluace podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb.

 

Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:

. zajištění dostupnosti a efektivity služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje;

. podporu služeb sociální rehabilitace v návaznosti na potřebu rozšíření kapacit sítě
v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním vyloučením;

. zvýšení prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu;

. pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, zejména osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním) při jejich integraci do společnosti, zejména při vstupu nebo návratu na trh práce;

. podpora pečujících osob při udržení pracovního uplatnění, popřípadě návratu na trh práce.

 

Cílová skupina:

 

Osoby se zdravotním postižením

 

Aktivity projektu

  1. Prostřednictvím projektu budou podpořeny služby ambulantní a terénní sociální rehabilitace, které se zaměřují na podporu integrace osob se zdravotním postižením. Předpokládaný rozvoj služeb sociální rehabilitace je spojen s očekávaným nárůstem pracovních úvazků (přibližně o 7 úvazků), což umožní a povede k nárůstu počtu podpořených klientů a také ke zvýšení kapacity podpořených služeb v průběhu realizace projektu. Nárůst počtu podpořených úvazků bude vycházet z procesu plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji, definovaných každý rok v Akčních plánech rozvoje sociálních služeb, resp. v sítích sociálních služeb.
  2. Zajištění evaluačního procesu, spojeného s mapováním, metodickou podporou
    a hodnocením každé služby ve vztahu ke službou řešeným problémům a potřebám vybraných uživatelů služeb.

 

Kontaktní osoby:

 

Ing. Silvia Duchoňová - projektový manažer

tel.: +420 577 043 792

e-mail: silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

 

Karel Unzeitlich DiS. - finanční manažer

tel.: +420 577 043 781

e-mail: karel.unzeitlich@kr-zlinsky.cz

 

Bc. Marcela Zárubová - odborný koordinátor (projektová oblast)

tel.: +420 577 043 841

e-mail: marcela.zarubova@kr-zlinsky.cz

 

Bc. Zora Vítková - odborný koordinátor (sociální oblast)

tel.: +420 577 043 318

e-mail: zora.vitkova@kr-zlinsky.cz


 

Zvýšení dostupnosti sociální služby a rozšíření kapacity - Iskérka sociální rehabilitace, spolufinancován Evropskou unií

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016111

 

Stručný obsah:

Projekt řeší výkon sociální služby - sociální rehabilitace v organizaci Iskérka o. p. s., která působí na území MAS Rožnovsko, čímž reaguje na aktuální potřebu provázanosti sociální a zdravotní péče v kontextu probíhající reformy psychiatrické péče.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšit život lidem ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučeným a lidem s duševním onemocněním tím, že se zlepší kvalita, dostupnost
a provázanost potřebných zdravotních a sociálních služeb.

 

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením

 

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021

 

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, číslo: D/1416/2021/SOC ve výši 416 210,00 Kč
je určena na úhradu uznatelných nákladů dle Programu, které prokazatelně vznikly
v období od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2021 v souvislosti s poskytováním základních činností sociální služby stanovených zákonem o sociálních službách pro příslušný druh a formu sociální služby poskytované na území Kraje nebo pro občany Kraje.

 

zlinsky kraj


Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Finanční podpora (vyrovnávací platba) ve výši 120 000,- Kč je určena na poskytování sociální služby sociální rehabilitace na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.3/2021. Vyrovnávací platba je určena ke krytí rozdílu mezi uznatelnými výdaji, které poskytovateli vzniknou prokazatelně s poskytováním sociální služby na území Mikroregionu nebo prokazatelně pro občany členů Mikroregionu. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

 


Dotace z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Dotace ve výši 12 000,- Kč je určena na projekt "Týdny pro duševní zdraví" (TDZ) na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.18/2021. Cílem projektu je zprostředkovávat široké veřejnosti informace o duševním zdraví, duševních nemocech
a přispívat ke zlepšení postoje k duševně nemocným, snižovat stigmatizaci nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši. Programy budou probíhat v září a v říjnu
v Rožnově pod Radhoštěm. Uspořádáním akce se připojujeme k celorepublikové akci Týdny pro duševní zdraví.


Finanční dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních
a zdravotních služeb pro rok 2021


Finanční dotace ve výši 10 000,- Kč je učena na úhradu nákladů spojených s poskytování sociální služby: Iskérka-sociální rehabilitace, Identifikátor služby 9262988. Dotace je poskytnuta na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.


 

Dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 kapitola 313 MPSV ČR - na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (Program podpory C)

 

Poskytnutá dotace ve výši 164 812, - Kč byla učena na úhradu mimořádných odměn za práci zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 pro zaměstnance pracující v registrované sociální službě včetně úhrady nákladů na zákonné odvody.

 

Dle podmínek dotace byly mimořádné odměny zaměstnancům vyplaceny ve výplatním termínu měsíce dubna.

 


 

Dotace ze státního rozpočtu na rok 2021 kapitola 313 MPSV ČR - na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID 19.

 

Poskytnutá dotace ve výši 26 129, - Kč byla učena na financování zvýšených provozních nákladů.

 


 


© Iskérka / hosting VALACHNET / titulní foto Fotografický herbář